Collegebesluitenlijst 19 april 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 april 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 12 april 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Buitenkunstwerken uit depot
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de kosten van € 5.355 (incl.btw) om de beelden te vervoeren, schoon te maken, licht te repareren en te herplaatsen
 
Onderwerp- Zomerconcert op terrein van Rust Wat op 24 juni 2011
Besluit: De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het organiseren van een zomerconcert op het terrein van Rust Wat op 24 juni 2011
 
Onderwerp- Circulaire BZK Werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij ziekte burgemeester
Besluit: Het college besluit de gemeenteraad via de RTG voor te stellen om:
  1. De werkkostenregeling nog niet in te stellen per 1 januari 2011 en de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen te blijven handhaven voor ten minste 2011;
  2. Kennis te nemen van de inhoudelijke aanpassingen op rechtspositioneel gebied;
  3. Kennis te nemen van de aanpassing dat de gratificatie van burgemeesters bij een dienst- en ambtsjubileum komt te vervallen per 1 januari 2015 en de aanpassing procedure ingeval van ziekte van burgemeesters.
 
Onderwerp- Ontheffing van het woonplaatsvereiste voor 2 wethouders
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen aan mevrouw J.Z. de Joode-Baljet en de heer G.J. van Loef wederom voor de periode van één jaar ontheffing te verlenen van de verplichting tot ingezetenschap van de gemeente.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Centrumplan Bijvanck vlek B
Besluit: Het college besluit:
  1. De kosten van huurderving aan G&O te voldoen
  2. In te stemmen met de plaatsing van automatische deuropeners bij de Malbak. De kosten ten laste van de bouwkosten van de Malbak te brengen zoals in de GREX is opgenomen.
  3. Kennis te nemen van de voorlopige GREX d.d. 31-12-2010.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Verzoek wijziging bestemming “Tuin” Meentweg 37
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan Meentweg 37;
  2. In te stemmen met het officieel ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan t.b.v. de zienswijzenprocedure bij de raad
 
Onderwerp- Opgelegde eis door de Arbeidsinspectie.
Besluit: Het college besluit om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank.