Collegebesluitenlijst 19 juli 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 juli 2011Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeesterPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 12 juli 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011 conform vast te stellen.
 

Onderwerp- Regionaal Risicoprofiel
Besluit: Het college besluit:
 1. Het regionaal risicoprofiel voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De raad te informeren, middels oplegmemo via ingekomen stukken.
 
Onderwerp: Vergunning “Blaricum on Ice”
Besluit:
GEWIJZIGD BESLUIT:
 1. Het college besluit de gevraagde vergunning voor “Blaricum on Ice” te verlenen.
 2. Indien terrein aan Verbindingsweg/Torenlaan niet beschikbaar komt zal vergunning worden ingetrokken.


Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- ‘Ontwerp Uitwerkingsplan 2 Bedrijvenpark’ van De Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit:
 1. Afstandscriterium van 1 ½ m. tot leneair park ook in deze voorschriften op te nemen. Planvoorschriften moeten overeenkomen met uitwerkingsplan 1.
 2. Het ‘ontwerp-uitwerkingsplan 2 bedrijvenpark’ conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening te starten.


Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Bestemmingsplan Dorp 1e herziening
Besluit: Het college besluit:
 1. De gemeenteraad op de hoogte te brengen van de uitspraak van de Raad van State;
 2. Met Calis in overleg te treden over de uitspraak;
 3. Calis de kosten en het griffierecht ad € 1.024 te vergoeding.

Onderwerp- EU geluidbelastingkaarten; mandatering voorzitter portefeuillehouderoverleg milieu als opdrachtgever
Besluit: Het college besluit
 1. Om de voorzitter van het portefeuillehouderoverleg Milieu van het Gewest Gooi en Vechtstreek te mandateren als opdrachtgever voor de EU geluidkaarten en;
 2. Het bijgevoegde mandaatbesluit te ondertekenen.
 
Onderwerp- Uitvoeren van het vervangingsschema van het speelplan jaarschijf 2011
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het aanwenden van de middelen voor de vervanging (renovatie) speelvoorzieningen (jaarschijf 2011), welke zijn opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2011.