Collegebesluitenlijst 1 maart 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 22 februari 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Tussenevaluatie regionalisering Brandweerregio Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. De tussenevaluatie voor kennisgeving aan te nemen;
 2. Deze als ingekomen stuk aan te bieden aan de raad.
 
Onderwerp- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011 te treffen;
 2. De Veiligheidsregio schriftelijk op de hoogte te stellen van bovenstaand besluit volgens concept-brief;
 3. De regeling bekend te maken op de gebruikelijke wijze, volgende concept bekendmaking;
 4. Opdracht te geven tot het aanpassen en vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening en de daaruit voorkomende wijzigingen doorvoeren in de gemeentelijke legesverordening (op regulier moment, eind 2011).

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en wethouder mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bezwaar tegen brief college inzake handhavend optreden t.a.v. diverse bouwwerken en overschrijding terrasoppervlakte en tegen het niet tijdig nemen van een besluit inzake een handhavingsverzoek betreffende overschrijding terrasoppervlakte en exploitatievergunning.
Besluit: Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
 
Onderwerp- De burgemeester besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
Besluit: Besloten worden het verzoek om proceskostenveroordeling in deze af te wijzen.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Aanbesteding “Uitvoering rioolrenovaties en –reparaties 2010 in de gemeenten Blaricum en Eemnes”.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de uitvoering van het project “Uitvoering rioolrenovaties en –reparaties 2010 in de gemeenten Blaricum en Eemnes”;
2. In te stemmen om de uitvoering van het werk te gunnen aan M.J. Oomen Leidingtechniek BV te Moerdijk.
3. Stelpost van in totaal € 143.000 in overleg met portefeuillehouder besteden
 
Onderwerp- Jaarprogramma gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het jaarprogramma GRP 2011;
 2. In te stemmen met het aanwenden van de middelen die zijn opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2011 voor rioleringswerkzaamheden (jaarschijf 2010-2011);
 3. Het jaarprogramma via de Raadgever ter kennisname aan de Raad aan te bieden; met dien verstande dat in memo aan de raad inzicht wordt gegeven over de ingevolge het convenant te ontvangen gelden
 
Onderwerp- Klimaatafspraak
Besluit: Het college besluit de klimaatafspraak met de provincie Noord-Holland te ondertekenen.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Communicatieplan CJG Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het communicatieplan;
 2. De kosten ten laste te brengen van de post 67150400-600008, Jeugdgezondheidszorg Uniform - Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder wethouders, heer G.J. van Loef en mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.