Collegebesluitenlijst 1 november 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 november 2011


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Vaststellen van het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met wijzigingen.
Besluit: Het college besluit:
 1. De raad voor te stellen de 1e wijzigingsverordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 vast te stellen
 2. Het college besluit het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 vast te stellen.
 3. De GBA-beheerregeling ongewijzigd te continueren
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus en wethouder mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Kwaliteitshandboek deelplan C1 Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit het “Kwaliteitshandboek deelplan C1” vast te stellen.
 
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Controleprotocol accountantscontrole 2011 gemeente Blaricum
 
Besluit: Het college besluit het controleprotocol accountantscontrole 2011 gemeente Blaricum ter vaststelling aan de raad aan te bieden
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Programma van eisen aanpassing aula
Besluit:
 1. Het college wil een functionele aula met ontvangstruimte realiseren;
 2. Voorbereiding van dit project dient in 2012 plaats te vinden;
 3. Betere opslagruimte zal in de vorm van vergroting van de schuur zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd;
 4. In verband met punt 3 zal in de decemberraad een voorstel worden gedaan.
 
Onderwerp- Milieuprogramma 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het milieuprogramma 2012 behoudens de financiële paragraaf
 
Onderwerp- PHO Milieu Gewest G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Tuincentrum Calis, bestemmingsplan Dorp 1e herziening
Besluit: Het college besluit:
 1. Voorlopig niet over te gaan tot aanpassing van het bestemmingsplan met daarin de mogelijkheid voor het bouwen van een dienstwoning;
 2. Het standpunt mee te delen aan de heren Calis door middel van ontwerp-brief;
 3. Het standpunt ter kennis te brengen van de RTG                                met dien verstande dat portefeuillehouder gesprek heeft met Calis.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 welke invulling geeft aan de nieuwe Wet Schuldhulpverlening;
 2. De gemeenteraad voor te stellen :
 • a. Tot het vaststellen van het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015;
 • b. Het budget schuldhulpverlening vanaf 2012 structureel te verhoren met € 11.400 en deze extra lasten te dekken uit het budget bijzondere bijstand.
 
Onderwerp- Evaluatie MEEDOEN
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de Evaluatie MEEDOEN / Participatiecentrum
 2. In te stemmen met het voortzetten van MEEDOEN / Participatiecentrum voor de periode van 21012 tot en met 2014 onder voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met de meerjarenbegroting re-integratie en participatie 2012 t/m 2014.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Versa Welzijn 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de subsidieaanvraag ad € 461.378 van Versa Welzijn met betrekking tot 2012.
 
Onderwerp- Aanvraag meerjarige subsidie Nederlandse Vereniging voor Autisme
Besluit: Het college besluit de subsidie te weigeren omdat de activiteit niet bijdraagt aan een gemeentelijk doel en er geen budget beschikbaar is.
 
Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg Gewest G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- PHO Gezondheidszorg Gewest G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering, waarbij het advies m.b.t. agendapunt 4 niet wordt overgenomen.