Collegebesluitenlijst 20 december 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 januari 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 13 december 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011 conform vast te stellen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Verzamel begrotingswijziging n.a.v. collegebesluiten 2011
Besluit: Het college besluit de begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp- Actualisatie Nota Fonds Bovenwijks
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het aanvullende memo inzake Actualisatie Nota Fonds Bovenwijks en de hierin voorgestelde verrekeningen.
 2. De Nota Fonds Bovenwijks in 2012 in te trekken en daartoe een stappenplan op te stellen:
 3. 3. De raad z.s.m. informeren via memo.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Vaststellen van het voorkeursalternatief dat aan de basis zal liggen van het op te stellen (voorontwerp) bestemmingsplan voor het Voorland Stichtsebrug.
Besluit: Het college besluit:
 1. Instemmen met een voorkeursalternatief van 550 ligplaatsen voor de jachthaven in het Voorland Stichtsebrug dat als uitgangspunt gehanteerd gaat worden voor het opstellen van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.
 2. Instemmen met het MER (dd 1 dec. 2011)
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Monumentenverordening Blaricum 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. Aan de raad voor te stellen de monumentenverordening aan te passen;
 2. Concept-raadsvoorstel “Monumentenverordening Blaricum 2012” te laten agenderen voor de raadsvergadering van 21 februari 2012.
 
Onderwerp- Vaststellen omgevingsvergunning uitbreiding begraafplaats Woensbergweg
Besluit: Het college besluit:
 1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats Woensberg aan te merken als definitieve vvgb en de omgevingsvergunning volgens artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3? ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats Woensberg te verlenen;
 2. De raad van dit besluit op de hoogte te brengen;
 3. Kennis te nemen van de uitvoeringsaspecten.
 
Onderwerp- Toewijzing nieuwbouw sociale huurwoningen Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit de 15 sociale huurappartementen in de Blaricummermeent toe te wijzen aan woningzoekenden die voldoen aan de volgende criteria:
 • Ze zijn inwoner van de gemeente Blaricum (tenminste 10 jaar ingezetenen) en
 • Ze laten een sociale huurwoning in Blaricum achter of
 • Overige woningzoekende inwoners van Blaricum
 
Onderwerp- Reconstructie Randweg-Oost en ’t Merk, inzet extra middelen
Besluit: Het college besluit de resterende € 60.000,- van de vrijgevallen investering voor de reconstructie Oranje Nassaulaan aan te wenden voor het bestrijden van onvoorziene extra kosten voor de reconstructie Randweg Oost en ’t Merk en de raad hierover via memo te informeren.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Verordening materiële en financiële gelijkstelling Blaricum
Besluit: Het college besluit om de raad voor te stellen de Verordening materiële en financiële gelijkstelling Blaricum vast te stellen.