Collegebesluitenlijst 20 september 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 september 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 13 september 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanzeggen reorganisatie ontslag gedetacheerde medewerker bij zwembad de Biezem
Besluit: Het college besluit:
  1. Het bestuur van de stichting voor te stellen de detacheringsovereenkomst met één medewerker in dienst van de gemeente Blaricum per 1 januari 2013 te beëindigen.
  2. De gedetacheerde medewerker ingaande 1 januari 2013 ontslag aan te zeggen wegens reorganisatie wegens opheffing van de functie.
  3. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het sociaal statuut ‘gemeente Laren en Blaricum 2011’ vast te stellen en daarover met het Georganiseerd Overleg in overleg te treden.
  4. Een reïntegratieplan voor deze medewerker op te laten stellen voor 1 november 2011.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

 
Onderwerp- Concept-begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met concept raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015
 
Onderwerp- 2e Bestuurlijke voortgangsrapportage 2011
Besluit: Het college besluit de 2e Bestuurlijke voortgangsrapportage 2011 vast te stellen en akkoord te gaan met concept raadsvoorstel

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Standpunt ten behoeve van het bestuurlijk RUD-overleg  omtrent aansluiting bij het proces RUD-vorming Utrecht dan wel Flevoland
Besluit: Het college besluit zijn voorkeur uit te spreken voor aansluiting bij de RUD-vorming Flevoland omdat met aansluiting bij Flevoland meer bestuurlijke invloed wordt verwacht dan met aansluiting bij Utrecht. Tevens spelen financiële redenen een rol bij de keuze voor Flevoland
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp: Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg 29 september 2011
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering. (Mw. J.Z. de Joode-Baljet)
 

Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg 22 september 2011 Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering. (Mw. J.N. de Zwart-Bloch)