Collegebesluitenlijst 23 augustus 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 16 augustus 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 augustus conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. PosthumusOnderwerp- Verbeteren fietsoversteek en verkeersmaatregelen Randweg Midden  
Besluit: Het college besluit:
 1. Een aanvraag te doen voor een bijdrage uit de BDU 2012 voor de verbetering van de fietsoversteek Randweg Midden;
 2. De uitvoering afhankelijk te stellen van het verlenen van de BDU bijdrage;
 3. Indien geen bijdrage BDU wordt verleend te volstaan met het instellen van 60 km/uur op de Randweg Midden (uitsluitend d.m.v. het plaatsen van borden) en het instellen van een inhaalverbod;
 4. De kosten (eigen aandeel BDU of overige verkeersmaatregelen) mee te nemen bij de voorjaarsnota 2012;
 5. De gemeente Huizen het besluit mee te delen (zie bijgaande conceptbrief);
 6. Na formeel akkoord van Huizen het verkeersbesluit voor de Randweg Oost in procedure te brengen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van een zomereik op het perceel Matthijssenhoutweg 49, alhier
Besluit: Het college conformeert zich aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en besluit het bestreden besluit te herroepen en alsnog omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 sub 1 en 2.2 sub 1 g van de Wabo te verlenen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Wmo-mantelzorgondersteuning
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de 2e kwartaalrapportage 2011 van Versa Mantelzorg.
 
Onderwerp- Wenselijkheid BEL-zwembad
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het onderzoek BEL-zwembad 2011;
 2. Kennis te nemen van het raadsvoorstel en aan de raad te vragen om op basis van het behoefte onderzoek een uitspraak te doen of een BEL-zwembad wenselijk is in een van de BEL-gemeenten.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht herontwikkeling Sportpark Oostermeent
Besluit: Het college besluit de bestuursopdracht herontwikkeling Sportpark Oostermeent vast te stellen en deze ter kennis te brengen van de Raad.
 
Onderwerp- Welzijnssubsidies 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. De subsidies voor 2011 te verlenen conform bijbehorende specificatie;
 2. In te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa;
 3. Alle subsidies op basis van de algemene subsidieverordening Blaricum 2011 vast te stellen op meerjarige subsidies;
 4. Subsidies onder de € 5.000,- vast te stellen zonder een beschikking tot subsidieverlening;
 5. De subsidies te verlenen voor 2012, 2013 en 2014 waarbij tussentijdse bijstellingen mogelijk zijn.