Collegebesluitenlijst 24 mei 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 mei 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 17 mei 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Afschaffen arbeidsvoorwaarden Persoonsgebonden Budget/geschonken fietsregeling
Besluit: Het college besluit ermee in te stemmen om de geschonken fiertsregeling per 1 mei 2011 af te schaffen en het PersoonsGebondenBudget (PGB) op € 0,-- te stellen voor de komende 2 jaar.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Aanstelling de heer H. Vogel, werkzaam bij de BEL Combinatie, als deurwaarder
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de aanstelling de heer H. Vogel, werkzaam bij de BEL Combinatie, als deurwaarder

Portefeuillehouder wethouder, de heer R. Posthumus en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, ontwerp Uitwerkingsplan Hoofdplanstructuur
Besluit: Het college besluit:
  1. In stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan hoofdplanstructuur conform de betreffende artikelen van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het besluit en ontwerp-uitwerkingsplan hoofdplanstructuur conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening starten.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Eindevaluatie gladheidsbestrijding
Besluit: Het college besluit de gemeenteraad middels de memo gladheidsbestrijding op de hoogte te brengen van de eindevaluatie winter 2010-2011 en de mogelijkheid open te houden deze eindevaluatie te agenderen voor een RTG
 
Onderwerp- Motie Vermogenstoets
Besluit: Andere brief opstellen i.o.m. portefeuillehouder: meer in vorm van een verzoek om steun van een motie.

Portefeuillehouder wethouder, de heer R. Posthumus en wethouder, de heer G.J. van Loef


Onderwerp- Malbak
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de huurovereenkomsten

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg Gewest Gooi en Vechtstreek 26 mei 2011
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en het in het college besprokene mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp-Portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg Gewest Gooi en Vechtstreek 26 mei 2011
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en het in het college besprokene mee te nemen in de vergadering.