Collegebesluitenlijst 25 januari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 februari 2011

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 18 januari 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Subsidie gedenkboek Blaricum in de oorlogsjaren ‘40-‘45
Besluit: Het college besluit de subsidie vast te stellen op € 500.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Jaarrekening 2010 investeringsprojecten
Besluit: Het college besluit de afgeronde investeringskredieten af te sluiten.
 
Onderwerp- Jaarkalender P&C 2011
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de jaarkalender voor de P&C-producten van 2011

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Hekken- en poortenbeleid
Besluit: Het college besluit voor illegale hekken en poorten een handhavingstraject te starten indien deze uit een oogpunt van welstand onaanvaardbaar zijn (na advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). Voor de overige hekken en poorten een nog nader uit te werken generaal pardon afkondigen.
 
Onderwerp- Europese Aanbesteding groen Blaricum, Eemnes 2011-2014
Besluit: Het college besluit:
  1. De uitbesteding van het groen te gunnen aan ISS Landscaping Harderwijk voor een periode van 4 jaar;
  2. Het aanbestedingsvoordeel groot € 88.027,83 te laten vrijvallen in de voorjaarsnota 2011 en te betrekken bij de kadernota 2012.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Bewegingsonderwijs
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de kosten van 1 uur extra gymonderwijs, een verplichting vanuit de wet, ad € 886 voor het schooljaar 2010-2011;
  2. De aanvraag op basis van de verordening materiële financiële gelijkstelling gedeeltelijk te honoreren voor een bedrag van € 3.293,89;
  3. De kosten ten laste te brengen van de kostenplaats 64800800-6423000 begroting 2010