Collegebesluitenlijst 26 juli 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2011

 

Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer G.J. van Loef, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten d.d. 19 juli 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Vaststelling subsidie atelierroute Kunst en Cultuur Blaricum
Besluit: Het college besluit de subsidie vast te stellen op € 500.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Verzoek tot afsluiting van de Melkweg
Besluit: Het college besluit betreffende memo voor kennisgeving aan te nemen
 
Onderwerp- Beeldkwaliteitplan Park27 en aanvulling
Besluit: Het college besluit:
  1. Het “Beeldkwaliteitplan Park27” vast te stellen;
  2. De Aanvulling “Werkwijze en versoepeling Beeldkwaliteitplan Park27” vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bestuursopdracht Openbare Verlichting
Besluit: Het college besluit de bestuursopdracht Openbare Verlichting vast te stellen met dien verstande dat onder “Randvoorwaarden” 3e zin wordt gewijzigd in:  “Voor de te verwachten exploitatiekosten is huidig budget taakstellen”.
 
Onderwerp- Bezwaren betreffende verleende bouwvergunningen 1e fase met vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor drie vrijstaande woningen (met bijgebouwen) aan de Dwarslaan te Blaricum
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de bestreden besluiten in stand te laten en de bezwaren ongegrond te verklaren.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Bezwaar tegen besluit tot bezwaar tegen het besluit tot beëindigen van de subsidie aan het Regionaal Beraad Gehandicapten met ingang van 1 januari 2012
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten met herstel van het bevoegdheidsgebrek ten aanzien van het portefeuillehoudersoverleg en met aanvulling van de motivering voor wat betreft artikel 4:51, eerste lid, van de Awb, en met aanvulling van een overweging betreffende de hardheidsclausule.