Collegebesluitenlijst 29 maart 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 april 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 22 maart 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011 conform vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Verkoop stuk grond grenzend aan het perceel Lepelaar 9
Besluit: Het college besluit:
 1. Alleen het gehele perceel (160 m2) grenzend aan Lepelaar 9 ter verkoop aan te bieden en derhalve niet tot splitsing van het perceel over te gaan’
 2. Aanvrager van dit besluit op de hoogte te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaar betreffende gebruik bijgebouw Koningin Wilhelminalaan 1 te Blaricum
Besluit: Het college besluit;
 1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering met de overweging inzake de toepassing van hardheidsclausule.;
 2. Hierbij de termijn waarbinnen aan de lastgeving dient te zijn voldaan te stellen op zes weken, op straffe van een dwangsom ineens van € 5.000.
 
Onderwerp- Beslissing op bezwaarschrift tegen een geweigerde bouwvergunning voor het oprichten van een toegangspoort op het perceel Verloren Engh 5 te Blaricum
Besluit: Het college besluit een beslissing te nemen op het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie van de bezwaarschriften, dat wil zeggen de bezwaren zijn ongegrond en het besluit kan in stand blijven.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen principe uitspraak om geen medewerking te verlenen aan een ontheffing om dubbele bewoning mogelijk te maken voor perceel Zwaluwenweg 24b te Blaricum
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.
 
Onderwerp- Herontwikkeling Brinklaan 6-8 en Fransepad 5 en 7
Besluit: Het college besluit de eigenaren van de percelen Brinklaan 6-8 en Fransepad 5 en 7 middels concept-brief op de hoogte te stellen van het collegestandpunt inzake de herontwikkeling van deze locatie.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Termijn indienen subsidieaanvragen 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. Te late aanvragen toch in behandeling te nemen;
 2. Instellingen schriftelijk de gelegenheid te bieden binnen een maand een aanvraag en gegevens in te leveren;
 3. Met instellingen die hierom vragen een andere termijn af te spreken.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Vlugheid en Kracht.
Besluit: Het college besluit subsidie te weigeren omdat de verordening geldt voor activiteiten zoals opgenomen in de subsidiehandreiking en activiteiten als een clubkampioenschap daar niet in worden genoemd.
 
Onderwerp- Benoeming secretaris Wmo-adviesraad Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. De heer R. Harkema te benoemen tot secretaris van de Wmo-adviesraad Blaricum;
 2. De heer G. Holla en mevrouw Y.Beekman als lid van de adviesraad eervol ontslag te verlenen.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit tot weigeren uitbetaling wachtgeld Globe 2088
Besluit: Het college besluit:
 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen;
 2. Het bestreden besluit in te trekken;
 3. De subsidie voor wachtgeld 2008 vast te stellen op € 2.329,33;
 4. Globe hierover te informeren;
 5. Als dekking aan te wenden de terug te ontvangen subsidie ad € 2.400 over 2009 in het budget amateuristische kunstbeoefening