Collegebesluitenlijst 29 november 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 december 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 22 november 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Vaststelling brugdagen 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met vaststelling van de volgende brugdagen:
 1. Vrijdag 18 mei 2012, de dag na Hemelvaart, als 1e  brugdag aanwijzen voor het jaar 2012;
 2. Maandag 24 december 2012, dag voor 1e Kerstdag, als 2e brugdag aanwijzen voor het jaar 2012.
 
Onderwerp- Herijking samenwerking Gewest
Besluit: Het college besluit brief door te geleiden naar de raad.
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en wethouder, de heer G.J. van Loef

Onderwerp- Actiepuntenverslag signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 21 juni 2011 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
 
Onderwerp- Actiepuntenverslag signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 27 september en 15 november 2011 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum;
 2. Overleg met medewerkster OOV over Plan van Aanpak overlast jongeren Bijvanck
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Huurovereenkomst met Kluut Vastgoed B.V. voor de huur van ruimte voor het projectbureau en informatiecentrum van De Blaricummermeent in het voorzieningencluster in het ‘tweede oor’ van het bedrijvenpark.
Besluit: Het college besluit:
 1. Instemmen met bijgevoegde huurovereenkomst.
 2. Wethouder R. Posthumus te machtigen tot ondertekening.
 
Onderwerp- Koopovereenkomst met Kluut Vastgoed B.V. voor de verkoop van de grond onder een voorzieningencluster in het ‘tweede oor’ van het bedrijvenpark.
Besluit: Het college besluit:
 1. Instemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.
 2. Wethouder R. Posthumus te machtigen tot ondertekening.
 
Onderwerp- Voorzieningencluster met horeca, informatiecentrum en projectbureau in het ‘tweede oor’ van het bedrijvenpark.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de geprognosticeerde bedragen voor de benodigde uitgaven voor het voorzieningencluster in het ‘tweede oor’ van het bedrijvenpark
 
Onderwerp- Jaarkalender P&C 2012 1.
Besluit: Het college
 1. Gaat uit van één voortgangs- i.c. zomerrapportage;
 2. Definitieve datum behandeling kadernota nader bepaling i.o.m. gemeentesecretaris en griffier
 3. Overigens akkoord met jaarkalender.
 
Onderwerp- Concours Hippique Jumping Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het plan van de werkgroep Concours Hippique Jumping Blaricum;
 2. In te stemmen met het feit dat op 6, 7 en 8 juli 2011 een hippisch evenement op ’t Harde kan plaatsvinden;
 3. In te stemmen met het treffen van parkeervoorzieningen door derden op de Blaricummermeent.
 
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Herziening bestemmingsplan Villagebieden
Besluit: Het college besluit:
 1. Te kiezen voor het op gang brengen van zowel een herziening als een wijziging van het bestemmingsplan Villagebieden;
 2. Conform de uitgebrachte offerte aan RBOI opdracht te verlenen om deze beide procedures voor te bereiden; een ontwerpbrief is bijgevoegd;
 3. Voor de te volgen procedures te kiezen voor beperkte inspraak, in die zin dat alleen voor de Naarderweg 25 b een overlegronde met de eigenaar en omwonenden wordt gehouden en voor de overige onderdelen de plannen worden gepubliceerd en een korte periode wordt bepaald voor het indienen van reacties;
 4. De belanghebbende die vanuit de uitspraak van de Raad van State directe belangen hebben te informeren over de planning en de te nemen processtappen een en ander conform ontwerpbrief.
 
Onderwerp- Bouwmogelijkheden naast Binnenweg 2 en 4
Besluit: Het college besluit:
 1. Het voorstel van de heer Ongering niet te honoreren;
 2. Te antwoorden conform ontwerpbrief.
 
Onderwerp- Illegale bomenkap op perceel Bussummerweg 37
Besluit: Het college besluit de eigenaar van perceel Bussummerweg 37 op grond van artikel 4.3.6 lid 1 APV een herplantplicht op te leggen voor herplant van zes zomereiken (Quercus robur) met een stamomtrek van 20-25 op 1.30 meter hoogte vanaf het maaiveld. Deze zomereiken dienen geplant te worden gelijkmatig verdeeld over de op de bijlage OS-114311 gearceerde locatie.
De herbeplanting dient uiterlijk op 15 maart 2012 te zijn geschied.
Brief dient aangepast te worden.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Gemeentelijk advies op grond van Wet Fusietoets Onderwijs
Besluit: Het college besluit positief te adviseren over de voorgenomen bestuursoverdracht van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Wijdemeren aan de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs
 
Onderwerp- Overeenkomst volwasseneneducatie met ROC Amsterdam Gooi & Vechtstreek en het jaarverslag 2010
Besluit: Het college besluit:
 1. Zonder nadere zienswijze kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van het ROC Amsterdam;
 2. In te stemmen met de prestatieovereenkomst educatie 2012.
 
Onderwerp- Verlenging contract Huishoudelijke Hulp (HH)
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de verlenging van het contract HH van de huidige aanbieders;
 2. In te stemmen met indexering van het huidige uurtarief per 1-1-2012.
 
RONDVRAAG / MEDEDELINGEN
Bekrachtiging van mandateren ondertekening door mevrouw De Joode-Baljet van de overeenkomsten Groenstromen met Den Ouden Groenrecycling BV en Smink Afvalverwerking B.V.
 
Melkweg 11: College verzoekt na te gaan of aanschrijving tot het aanbrengen van bepaalde noodvoorzieningen mogelijk is.