Collegebesluitenlijst 30 augustus 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2011 conform vast te stellen.
 

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie drink- en eetgelegenheid Tafelberg, Oude Naarderweg 2 te Blaricum op 23 december 2011 om 15.00 uur

Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie drink- en eetgelegenheid Tafelberg, Oude Naarderweg 2 te Blaricum.
 
Onderwerp- Kantineverzorging door Sherpa in het BEL kantoor
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met bijdragen ten behoeve van de instandhouding van de overeenkomst met Sherpa voor de duur van 2 jaar, tot 1 januari 2014;
 2. In te stemmen met voorgestelde dekking van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van dit voorstel uit het WMO budget.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan Hoofdplanstructuur
Besluit: Het college besluit:
 1. De zienswijze van de heer W.R. van Zuiden ontvankelijk verklaren;
 2. Het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan Hoofdplanstructuur ongewijzigd vaststellen;
 3. Het besluit publiceren en het vastgestelde, het Uitwerkingsplan Hoofdplanstructuur met bijbehorende stukken conform artikel 3.6, 3.8 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen.
 
Onderwerp- Aanvullende werkzaamheden in het kader van het contract Ophoging Blaricummermeent:
 1. Aanbrengen van een oeverconstructie, inclusief onderhoudspad voor een blusvoertuig langs de watergang aan de A27-zijde;
 2. Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering bouwrijp maken van de weg Deltazijde (verlegde Stichtseweg)
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het aanbrengen van een oeverconstructie, inclusief onderhoudspad voor een blusvoertuig langs de watergang aan de A27-zijde, alsmede wijzigingen met betrekking tot de uitvoering bouwrijp maken van de weg Deltazijde (verlegde Stichtseweg) in het kader van het contract Ophoging Blaricummermeent;
 2. Akkoord te gaan met een door MNO Vervat in te dienen contractwijziging voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden tegen een totaalbedrag van € 826.671,33 (excl. BTW).
 3. Besluitvorming mee te nemen in kwartaalrapportage voor raad.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Twee verzoeken om toekenning van planschadevergoeding
Besluit: Het college besluit om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren (en dus het bestreden besluit in stand te laten).
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Korte evaluatie Gemeenschappelijke regeling SoZaHBEL
Besluit: Het college besluit :
 1. De termijnen rond de begrotingscyclus, zoals vastgelegd in de WGR. Ook voor dit samenwerkingsverband te benutten;
 2. Jaarlijks een DVO af te sluiten ter vervanging van het spelregelboekje, waarin afspraken komen omtrent de te verlenen diensten, het kwaliteitsniveau ervan, de opdrachtverlening en de procedures rond het toezenden van stukken, de financiën en rapportages;
 3. Afdeling Planning en Control van de BEL organisatie de afspraken ten aanzien van de productafspraken van de DVO en de wettelijke termijnen rond de begroting te bewaken.