Collegebesluitenlijst 31 mei 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 juni 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 24 mei 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2011 met kleine aanpassing vast te stellen.
 
Onderwerp- Skatebaantje kruispunt A27
Besluit: Het college besluit schriftelijk toestemming te verlenen om van het skatebaantje een graffiti kunstwerk te maken en dit te bespreken met de jeugd/jongerenwerker.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Vervanging verkeersborden Blaricum
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met memo;
  2. In te stemmen met de uitvoering van het project “Vervangen verkeersborden Blaricum”.
  3. In te stemmen om de uitvoering van het werk te gunnen aan Via Van Dalen Diensten B.V.
  4. In te stemmen om de middelen aan te wenden die zijn opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2011 (jaarschijf 2010) voor de vervanging van verkeersborden.
 
Onderwerp- Redactionele wijziging betreffende het heffen van portokosten
Besluit: Het college besluit artikel 1.20.3 van de Legesverordening 2011 redactioneel aan te passen zodat ook voor het versturen van poststukken anders dan kopieën leges kan worden geheven.


Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Milieujaarverslag 2010.
Besluit: Het college besluit om:
  1. Het milieujaarverslag 2010 vast te stellen;
  2. Het milieujaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de RTG:
  3. Het milieujaarverslag toe te zenden aan de VROM inspectie en de provincie Noord-Holland

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef en mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Actiepuntenverslag signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 3 mei 2011 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd