Collegebesluitenlijst 3 mei 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouderPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 19 en 26 april 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van 19 en 26 april 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Zienswijze begroting BEL Combinatie 2012 en meerjarenraming 2013-2015 en jaarrekening 2010
Besluit: Het college besluit:
Met betrekking tot de begroting 2012 en de MJB van de BEL combinatie alsmede de jaarrekening 2010, in het kader van de zienswijze, de volgende opmerkingen te maken:
  1. In te stemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2012 van de BEL Combinatie en de MJB 2013-2015;
  2. In te stemmen met de verantwoording over 2010 in de jaarrekening 2010 van de BEL Combinatie en de bestemming van het resultaat.
  3. Voorstel aan de Raad om af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2012 en de MJB en de jaarrekening 2010 bij de BEL Combinatie.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Reconstructie Randweg Oost en ’t Merk (financieel).
Besluit: Het college besluit:

  1. Aan de raad voor te stellen om de middelen die bestemd zijn voor de reconstructie Oranje Nassaulaan aan te wenden voor de reconstructie van de Randweg Oost en ’t Merk;
  2. Aan de raad voor te stellen om de kosten voor de aanleg van de verlichting langs het fietspad (€ 40.000,-) te dekken uit de algemene reserve.