Collegebesluitenlijst 4 januari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 21 december 2010

Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2011 conform vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Aanbesteding uitvoering bestel BLARO08 “Persleiding: De Blaricummermeent”

Besluit: Het college besluit:

  1. In te stemmen met de gunning voor het uitvoeren van het bestek BLARO08 “Persleiding: De Blaricummermeent” op basis van de op 16 december 2010 gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding;
  2. Akkoord te gaan met een opdrachtverlening aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Subsidieaanvraag van € 5.000 door Drum- en showband MCC.

Besluit: Het college besluit:

  1. Subsidie te weigeren omdat de activiteit wel opgenomen is als te subsidiëren activiteit in de subsidiehandreiking, maar er geen budget is opgenomen voor 2011;
  2. Geen jubileumbijdrage te verlenen omdat MCC geen plaatselijke vereniging is.