Collegebesluitenlijst 5 april 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2011

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 29 maart 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 maart 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Agrarische nota Blaricum 2011
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de Agrarische Nota Blaricum 2011
  2. De Agrarische Nota Blaricum 2011 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp- Verslag archiefinspectie gemeente Blaricum
Besluit: Het college besluit het inspectierapport voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Plan van aanpak betreffende het project ‘Handhaving Bermenbeleid’
Besluit: Het college besluit conform het plan van aanpak uitvoering te geven aan het project ‘Handhaving Bermenbeleid’.
 
Onderwerp- Het instellen van hoger beroep bij de Afdeling bestuurssrechtspraak van de Raad van State
Besluit: Het college besluit om hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuurssrechtspraak van de Raad van State

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Verordening Leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2011
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het concept raadsvoorstel verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2011
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag BEL voetbaltoernooi 2011
Besluit: Het college besluit een subsidie te verlenen van € 439 aan BVV ‘31. Dekking kan worden gevonden in het budget 65301600-642505 incidentele subsidies sport.

Onderwerp- Actiepunten signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 14 maart 2011 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum