Collegebesluitenlijst 5 juli 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011


 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp- Besluitenlijst 28 juni 2011
Besluitenlijst: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 juni 2011 conform vast te stellen.


Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Aanschaf BAG-WOZ koppeling
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de offerte BAG-WOZ koppeling van TOG Nederland voor de BEL Combinatie voor een periode van drie jaar.


Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bestemmingsplan “Tuin” Meentweg 37 in Blaricum
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan Meentweg 37 vast te stellen overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan.
 
Onderwerp- Aanpassen convenant Waterkwaliteitsspoor Blaricum
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de aanpassing van het convenant Waterkwaliteitsspoor Blaricum, zoals voorgesteld door het Dagelijks Bestuur van AGV;
  2. De brief van AGV 5 april jl. overeenkomstig te beantwoorden.


Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet en wethouder G.J. van Loef


Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg Gewest Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.


Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V Gewest Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.