Collegebesluitenlijst 6 december 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 december 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 29 november 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Het verlenen van een drank- en horecavergunning en exploitatieverguning voor het St. Vitusgebouw te Blaricum
Besluit: Het college besluit de drank- en horecavergunning en de horeca-exploitatievergunning aan het Sint Vitusgebouw gevestigd de Kerklaan 10 te Blaricum te verlenen
 

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Beeldbepalende panden
Besluit: Het college besluit:
  1. De raad kennis te laten nemen van de memo stand van zaken en uitvoeringsaspecten beeldbepalende panden Blaricum;
  2. De raad het Beleid beeldbepalende panden Blaricum 2012 vast te laten stellen;
  3. De raad voor te stellen de verordening beeldbepalende panden en beeldondersteunende zaken 2009 in te trekken;
 
Onderwerp- Regionale inkoop strooimiddelen
Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de startnotitie onderzoek regionale inkoop strooimiddelen
  2. Om deel te nemen aan een gezamenlijk inkooptraject voor de verwerving van strooimiddelen
  3. Voor de uitvoering van deze inkoopprocedure akkoord te gaan met de voorgestelde doelstelling en organisatorische randvoorwaarden
  4. Dat de gemeente Wijdemeren projectverantwoordelijk is voor het inkooptraject met ondersteuning vanuit de inkoopsamenwerking Gooi- en Vechtstreek.
 
Onderwerp- Voorstel oplegging last onder dwangsom
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met oplegging last onder dwangsom wegens het zonder toestemming aanleggen van een tweede uitweg op perceel Bierweg 7
 
Onderwerp- Bestuursopdracht Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bestuursopdracht Gemeentelijk Rioleringsplan (GPR);
  2. De uitvoering van het huidige GRP met maximaal 1 jaar te verlengen
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Beleidsregels en uitvoeringsregels Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit:
1. De raad voor te stellen:
- de beleidsregels 2012 – 2015 voor maatschappelijke ontwikkeling, als opgenomen in de Nota Beleidsregels en Uitvoeringsregels 2012 -2015 voor maatschappelijke ontwikkeling gemeente Blaricum, vast te stellen.
- de uitvoeringsregels, als bedoeld in de onder 1 genoemde nota,  voor kennisgeving aan te nemen.
2. de uitvoeringsregels, als bedoeld in de onder a genoemde nota, vast te stellen.