Collegebesluitenlijst 18 oktober 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Regionaal Hennepconvenant Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het Regionaal Hennepconvenant Regio Gooi en Vechtstreek zoals vastgesteld door het Regionaal College d.d. 28 september 2011;
  2. De communicatie over het Regionaal Hennepconvenant Regio Gooi en Vechtstreek bij de ondertekening op 8 december 2011 te laten plaatsvinden door de voorzitter van het Regionaal College, zijnde de burgemeester van Hilversum.
 

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck: afwijking van bestemmingsplan
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het definitieve stedenbouwkundige plan;
  2. Als de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, deze samen met de ruimtelijke onderbouwing ter inzage te leggen;
  3. De raamovereenkomst in die zin aan te vullen dat de kosten van planschade-advies bij individuele verzoeken om planschade, voor rekening van BK Bouw komen en voor het overige in te stemmen met de overeenkomst;
  4. Wethouder Posthumus te machtigen de raamovereenkomst te tekenen;
  5. De planschaderisicoanalyse voor kennisgeving aan te nemen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bestuursopdracht Bestemmingsplan Landelijke Gebieden
Besluit: Het college besluit de Bestuursopdracht Bestemmingsplan Landelijke Gebieden vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp -Eigen bijdrage rechtsbijstand
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de beleidsregel:
De eigen bijdrage voor rechtsbijstand wordt verlaagd met € 50,- wanneer een belanghebbende eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket alvorens een advocaat te raadplegen. Wanneer een belanghebbende niet eerst rechtsbijstand vraagt aan het Juridisch Loket en als gevolg daarvan wordt geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage, dan kan de bijzondere bijstand worden afgestemd met € 50,- wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
 
Onderwerp- Special Gooi en Eemlander
Besluit: Het college besluit:
  1. Mee te doen met de regiogemeenten voor het maken van een special in de Gooi en Eemlander;
  2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen € 500,-. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van Brede doeluitkering kostenplaats 6715.0400 Jeugdgezondheidszorg Uniform. Hiervoor zijn voldoende middelen aanwezig.