Collegebesluitenlijst 7 juni 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 juni 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten van 31 mei 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- GBA Audit 2012
Besluit: Het college besluit, gelet op de goede ervaringen in het verleden de opdracht aan PWC te verlenen voor de uitvoering van de GBA audit in januari 2012 en de daarvoor benodigde gelden beschikbaar te stellen.


Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- 1e bestuurlijke voortgangsrapportage
Besluit: Het college besluit de 1e bestuurlijke voortgangsrapportage vast te stellen en akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Meerjaren onderhoud Blaricum Bijvanck (2011-2014).
Besluit: Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitvoering van het project “Groot onderhoud Bijvanck 2011-2014”.
  2. In te stemmen om het werk meervoudig onderhands aan te besteden (conform aanbestedingsreglement).
  3. In te stemmen om het krediet voor 2011 van € 300.000,- conform B&W-besluit (25 mei 2010) en raadsbesluit van 22 juni 2010 beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen(subsidie)beleid
Het college besluit de raad conform het concept- raadsvoorstel voor te stellen in te stemmen met de volgende beslispunten:
1. Instemmen met de volgende in bijgaande notitie (verder “de notitie”) uitgewerkte en in de wet OKE geformuleerde opdrachten:
a. zorg dragen voor afdoende kwaliteit van het regulier peuterspeelzaalwerk;
b. zorg dragen voor een dekkend en hoogwaardig aanbod van VVE in de voorschoolse periode;
c. zorg dragen voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie en d. het jaarlijks organiseren van overleg met relevante partijen over kernpunten van voor- en vroegschoolse educatie waaronder de doorgaande leerlijn.
2. Instemmen met de omschrijving van de te hanteren doelgroep zoals in de notitie is uitgewerkt.
3. Voor de periode 2011-2014 SKB aanwijzen als gemeentelijke VVE-peuterspeelzaal. Dit houdt in dat deze stichting dient te voldoen aan de voorwaarden zoals in de notitie zijn uitgewerkt alsmede dat SKB het VVE aanbod in de gemeente Blaricum verzorgt.
4. Voor de periode 2011-2014 SKB als VVE-peuterspeelzaal onder het regiem van de gemeentelijke subsidieverordening financieel ondersteunen in de vorm van een toeslag uitgedrukt in een bedrag per peuter die door de GGD VVE geïndiceerd is.
5. Instemmen met de evaluatie van het subsidiebeleid peuterspeelzalen tot en met 2011 zoals in de notitie is uitgewerkt.
6. Het peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB en SPB met ingang van 2011, voor de periode 2011-2014, aanwijzen als regulier peuterspeelzaalwerk.
7. Vaststellen dat genoemde twee peuterspeelzalen in de gemeente Blaricum als basisvoorziening voldoende is in relatie met een aanbod van circa 140 2 en 3 jarigen.
8. Voor de periode 2011-2014 het regulier peuterspeelzaalwerk met ingang van 2011 onder het regiem van de gemeentelijke subsidieverordening financieel ondersteunen door middel van een subsidienorm per groep zoals in de notitie is uitgewerkt.
9. Instemmen met de met de GGD en schoolbesturen voor basisonderwijs gemaakte afspraken die als zodanig in de notitie tot uitdrukking komen.
10. Vaststellen van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Blaricum en de in de notitie geformuleerde afwijkingen met betrekking tot peuterspeelgroep `t Molenwiekje.
11. Het subsidieplafond ten behoeve van de VVE-functie voor de periode 2011 tot en met 2014 vaststellen op maximaal € 39.653. Het subsidieplafond voor de reguliere peuterspeelzaalfunctie voor de periode 2011 tot en met 2014 vaststellen op maximaal € 89.070. De bedragen worden aangepast indien er in de periode 2011 tot en met 2014 sprake is van gewijzigd rijksbeleid dan wel gemeentelijk beleid. Zie voor nadere uitleg kopje Financiën.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Kunst en Cultuur N.H.
Besluit: Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat de verordening van toepassing is op activiteiten zoals opgenomen in de subsidiehandreiking en activiteiten als een theaterfestival daar niet in worden genoemd.
 
Onderwerp- Notitie Integrale herontwikkeling Sportpark Oostermeent.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
  1. De in paragraaf 2.2 van deze notitie vermelde oplossingsrichtingen verder uit te werken en uiterlijk in november a.s. met een definitief voorstel te komen;
  2. De financiële uitwerking van de oplossingsrichtingen en de dekking hiervoor bij het onder 1 genoemde voorstel te betrekken;
  3. Ten aanzien van beheer en onderhoud een keuze te maken voor optie 1, waarbij elke vereniging in zijn eigen beheer en onderhoud voorziet;
  4. Ten aanzien van de extra ontsluiting van de Bouwvenen te kiezen voor optie 3: niets doen;
  5. In te stemmen met activering van het eerder verleende krediet voor de aanleg van de voetbalvelden c.a. voor een periode van 15 jaar, tegen een rente van 5% en op annuïtaire basis ( jaarlast € 79.588 );
  6. De keuze te onderschrijven om het Sportpark niet uit te breiden buiten de huidige contour;
  7. De verdere ontwikkelingen op het Sportpark los te koppelen van woningbouw.