Collegebesluitenlijst 8 februari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 februari 2011

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 1 februari 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 februari 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Update meerjarenbeleidplan politie 2008-2011
Besluit: Het college besluit de update van het meerjarenbeleidplan politie 2008-2011 van de politie met bijbehorend memo door te geleiden naar de raad als ingekomen stuk
 
Onderwerp- Mediation(vaardigheden)
Besluit: Het college besluit:
 1. Te kiezen, als aanvulling op het formele traject bij behandeling van bezwaarschriften, voor een alternatieve manier van geschiloplossing, zijnde mediationvaardigheden en mediation;
 2. Te kiezen voor de inzet van mediationvaardigheden bij de teams vergunningen en handhaving ter voorkoming van een geschil;
 3. Opleiding mediationvaardigheden ten laste te brengen van budget opleidingen;
 4. Inzet mediator ten laste te brengen van inhuur juridische advisering;
 5. Voorgestelde dekking vervalt.
 
Onderwerp- Sluiten Burgerzaken op twee locaties op 3 maart 2011
Herzien besluit:
Het college besluit donderdag 3 maart de loketten van Burgerzaken te sluiten en alleen tussen 12.00 en 13.00 uur te openen voor aangiften van de burgerlijke stand.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp-Resultaat bestemming 2010/overheveling exploitatie budget 2010 naar 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2010 voor te stellen het benodigde budget van € 211.400 in 2011 beschikbaar te stellen voor de genoemde projecten;
 2. Te dekken uit de algemene reserve een bedrag van € 85.700 en te dekken uit het rekeningresultaat 2010 een bedrag van € 125.700;
 3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2010
 
Onderwerp- Aantrekken kasgeldlening van twee miljoen voor de duur van een maand met daarna de mogelijkheid tot verlenging.
Besluit: Het college besluit de BEL Combinatie de bevoegdheid te geven om zo spoedig mogelijk een kasgeldlening aan te trekken van twee miljoen euro
 
Onderwerp- Mandatering portefeuillehouder financiën
Besluit: Het college besluit dat beslissingen aangaande liquiditeitsbeheer een collegebevoegdheid blijven.
 
Onderwerp- Aanbesteding Ontwerp en realisatie gemalen Blaricummermeent Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de gunning van het D&B contract “Ontwerp en realisatie gemalen Blaricummermeent” op basis van de op 28 januari 2011 gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding;
 2. Akkoord te gaan met een opdrachtverlening aan ITT W&WW Nederland BV voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden
 
Onderwerp- Verkoop grond onder het PoP-gebouw van Reggefiber in deelplan A in De Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de koopovereenkomst
 2. Over te gaan tot ondertekening en parafering van de koopovereenkomst
 
Onderwerp: Vaststellen van het voorkeursalternatief dat aan de basis zal liggen van de verdere onderzoeken in het MER voor het Voorland Stichtsebrug.
Besluit: Het college besluit:
 1. Instemmen met een voorkeursalternatief voor het MER van 350 ligplaatsen voor de jachthaven.
 2. Instemmen met het voltooien van het MER.
 3. Na afronding van het MER een definitieve keuze maken voor het gewenste model dat in het bestemmingsplan wordt uitgewerkt.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom wegens bouwen zonder vergunning voor het in stand laten van een overkapping
Besluit: Het college besluit het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen; het bestreden besluit om te zetten in een lastgeving onder bestuursdwang met aanvulling van de motivering met betrekking tot de strijd met beide bestemmingsplannen en met betrekking tot weigering om ontheffing te verlenen,
 
Onderwerp- Kadernota Woonbeleid 2011-2014
Besluit: Het college stemt in met de kadernota Woonbeleid 2011-2014 en met het gelijknamige raadsvoorstel, mits enkele aanpassingen in het raadsvoorstel worden doorgevoegd.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw J.Z. de Joode-Baljet en burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Woonwagencentrum Achter Capitten
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het Plan van Aanpak Woonwagencentrum Achter Capitten

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Vaststellen subsidie welzijn 2009
Besluit: Het college besluit:
 1. De subsidie 2009 vast te stellen conform overzicht;
 2. De instellingen hierover te informeren;
 3. In voorkomende gevallen subsidie terug te vorderen.
 
Onderwerp- Actiepunten signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 17 januari 2011 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum, waarbij evaluatiemoment/terugkoppeling naar gemeenteraad aandacht behoeft.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Dappere Dodo’s
Besluit: Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat de activiteiten buiten de kaders van de Subsidiehandreiking vallen.
 
Onderwerp- Rapportage klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. Het onderzoek voor kennisgeving aan te nemen;
 2. Ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad;
 3. De samenvatting te publiceren op de website
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Gilde Gooi Noord
Besluit: Het college besluit een subsidie te verlenen van € 375 op basis van de Regeling inzake Jubilea d.d. 5 oktober 2004; met dien verstande dat andere dekking voorkeur heeft (bijv. onvoorzien).