Collegebesluitenlijst 8 maart 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 maart 2011

 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 1 maart 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp-Nota Strategische Samenwerking
Besluit: Het college besluit de Nota Strategische Samenwerking ter vaststelling aan de raad aan te bieden

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Asperges in de Akker (Aspergetent) aan de Bergweg te Blaricum op 28 mei 2011
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve locatie Asperges in de Akker (Aspergetent) aan te Blaricum

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Inrichting De Malbak
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 25.000 voor de inrichting van De Malbak;
  2. Het benodigde bedrag ten laste te brengen van de post “rekeningoverschot op de jaarlijkse bijdrage voor de WMO 2010”.