Collegebesluitenlijst 8 november 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders 15 november 2011 van


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 1 november 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011 met in achtneming van 1 wijziging vast te stellen.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Asperges in de Akker (Aspergetent) aan de Bergweg te Blaricum op 12 mei 2012 om 13.00 uur
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Asperges in de Akker (Aspergetent) te Blaricum.
 
Onderwerp- Verbetering dienstverlening, introductie werken op afspraak
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
 1. Het volledig werken op afspraak voor Publiek, met ingang van 1 januari 2012;
 2. Het gedeeltelijk werken op afspraak bij de balie Vergunningen met ingang van 1 januari 2012;
 3. Bijgevoegd communicatieplan.
 4. Portefeuillehouder wil bij communicatie worden betrokken.
 
Onderwerp- Invoering werkkostenregeling
Besluit: Het college besluit:
1. Werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2013 invoeren;
2. Arbeidsvoorwaardenpakket werkkostenregeling proof maken;  
3. Het voorstel voor de raad aanbieden.
 
Onderwerp- Bezoek Mystery Client Kamer van Koophandel
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de rapportage van de Kamer van Koophandel en van de intern genomen maatregelen.
 
Onderwerp- Hotel Bellevue dient aangeschreven te worden omdat er strijdigheden met betrekking tot het ‘Gebruiksbesluit’ en het ‘Bouwbesluit’ zijn geconstateerd.
Besluit: De burgemeester besluit in te stemmen met bijgevoegde concept brief ‘last onder dwangsom’.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Vaststelling belastingverordeningen 2012
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen voor 2012 vast te stellen, met dien verstande dat precarioverordening zodanig wordt aangepast dat tijdelijke “ingebruikname” gemeentegrond wordt belast.
 
Onderwerp- Convenant De Blaricummermeent tussen Hoogheemraadschap AGV en gemeente Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de tekst betreffende “Convenant De Blaricummermeent”;
 2. In te stemmen met de ondertekening van dit convenant door de burgemeester.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Milieuprogramma 2012
Besluit: Het college besluit:

 1. In te stemmen met het milieuprogramma 2012
 2. Deze aan te bieden aan de RTG (29 november 2011)
 3. Deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (13 december 2011)
 4. Deze na vaststelling ter kennisname toe te zenden aan de Vrom-inspectie en de provincie Noord-Holland
Onderwerp- Hekken- en poortenbeleid.
Besluit: Het college besluit:
 1. Een handhavingstraject op te starten ten aanzien van de 19 adressen waarbij een hek(ken) en/of poort(en) zijn gebouwd c.q. in stand gelaten welke uit een oogpunt van welstand onaanvaardbaar zijn.
 2. Voor de overige 435 hek(ken) en poort(en) een generaal pardon af te kondigen middels het bekendmaken van een algehele gedoogbeschikking.
 
Onderwerp- Ophogen krediet “groen renovatie Bijvanck 2010”
Besluit: Het college besluit:
 1. De gemeenteraad voor te stellen om het krediet “groen renovatie Bijvanck 2010” te verhogen met € 92.000;
 2. Het restant van de werkzaamheden groenrenovatie Bijvanck uit te voeren.
 
Onderwerp- Gebruiksmogelijkheid bijgebouw Zwaluwenweg 24b als gastenverblijf
Besluit: Het college besluit:
 1. Het bijgebouw op het perceel Zwaluwenweg 24b alsnog te beschouwen als zijnde een aanbouw aan het hoofdgebouw en het gebruik van dat gebouw als gastenverblijf toe te staan;
 2. Mr. Harbers te berichten overeenkomstig de concept-brief.
 
Onderwerp- Ontwerpbestemmingsplan Kom(beschermd dorpsgezicht)
Besluit: Het college besluit:
 1. Het bijgevoegde memo ter kennisneming toe te zenden aan de raad
 2. Het aldus aangepaste bestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijk voorgeschreven adviesinstanties
 3. Het plan gedurende 6 weken voor inspraak met belanghebbenden/belangstellenden ter inzage te leggen
 4. In de periode van ter inzage legging een inloopavond te organiseren.
 
Onderwerp- Nieuwe beheersverordening begraafplaats, capaciteit begraafplaats en exploitatie, uitbreiding schuur
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
 1. De Beheersverordening 1998 gemeentelijke begraafplaats Blaricum in te trekken.
 2. De Beheersverordening begraafplaats gemeente Blaricum 2011 vast te stellen;
 3. De tarieven voor de begraafplaats tot 2014 gelijk te houden (behoudens de inflatiecorrectie).
 4. Aanvullend op de financiële verordening de kosten van rente en afschrijving voor nieuwe investeringen vast te stellen op 40 jaar in plaats van 20 jaar.
 5. Jaarlijks € 32.000,-  te laten vrijvallen uit de “voorziening afkoop onderhoud graven”.
 6. De schuur op de begraafplaats uit te breiden met ca 50 m2.
 7. Het raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden.
 
Onderwerp- Overschrijding krediet herinrichting buitenruimte terraswoningen Bijvanck

Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het aangegeven dekkingsvoorstel voor de overschrijding van het krediet voor buitenruimte terraswoningen.

 

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Meerjarenbegroting re-integratie 2012-2014.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen om:
 1. De herziene Sisa verantwoording 2010 vast te stellen, waarin voor het onderdeel Wet Participatiebudget (G5) de reserveringsregeling wordt vastgesteld op € 76.400 (was € 60.910) en het terug te betalen bedrag aan rijk op € 28.501 (was € 43.991)
 2. Het participatiebudget 2011 optimaal te benutten waardoor naar verwachting € 35.615 ten gunste van de algemene middelen kan worden gebracht en dit voordeel bij de resultaatbestemming van de jaarrekening storten in de in te stellen reserve re-integratie en participatie.
 3. Instemmen met de meerjarenbegroting re-integratie 2012-2014, welke gedekt wordt uit het participatiebudget en de inzet van de reserve re-integratie en participatie.
 4. De 16 e. begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Mentorschap Midden Nederland 2012
Besluit: Het college besluit de subsidie te weigeren omdat de activiteit niet bijdraagt aan een gemeentelijk doel en er geen budget beschikbaar is.
 
Onderwerp- Bekostiging van een optreden door theatergroep “First Floor” ten behoeve van de vrijwilligersavond 2011 op 17 november in het Vitusgebouw
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het optreden van de theatergroep “First Floor” ter opluistering van de Vrijwilligersavond op 17 november 2011;
 2. Het bedrag van € 800 voor € 750 te dekken uit kostenplaats 66201201/642587 en het resterende bedrag van € 50 binnen het budget van de vrijwilligersvond op te vangen.