Collegebesluitenlijst 9 augustus 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2011

 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 26 juli 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Actualiseren beleid
Besluit: Het college besluit om het ventbeleid, vastgesteld op 5 juni 1989, gewijzigd 10 augustus 1993, in te trekken.
 
Onderwerp- Verslag GBT oefening 22 juni 2011
Besluit: Het college besluit het GBT verslag van 22 juni 2011 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp- Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN)
Besluit: Het college besluit:
 1. Vanaf juli 2011 deel te nemen aan het RIEC MN;
 2. Convenant met RIEC MN aan te gaan;
 3. De aansluiting bij het RIEC MN te financieren uit kostenpost Uitvoering rampenplan (2011) en Criminaliteitsbestrijding (2012 e.v.);
 4. De raad via memo te informeren
 
Onderwerp- Burgernet
Besluit: Het college besluit:
 1. Deel te nemen aan Burgernet in BEL-verband d.m.v. een uniforme uitrol (optie 2);
 2. Het budget ad € 5.000 hiervoor beschikbaar te stellen en mee te nemen bij de voorjaarsnota;
 3. De raad middels memo te informeren.
 
Onderwerp- Het mandateren van de bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders aan de regionaal commandant van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit de bevoegdheid tot aanwijzen van toezichthouders die belast zijn met het toezicht houden op de brandveiligheidregelgeving te mandateren aan de regionaal commandant van de Veiligheidregio Gooi en Vechtstreek
 
Onderwerp- Verzoek om 12 foto’s in bruikleen af te staan aan Zorgcentrum De Torenhof
Besluit: Het college besluit op verzoek van De Torenhof het bruikleen te verlenen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Verkeerssituatie kruispunt Huizerweg / Naarderweg / Bergweg
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de analyse van bureau VIA en de door dit bureau ter nadere overweging gegeven aanpassingen/verbeteringen met alternatieven;
 2. Nu geen maatregelen te nemen, maar te zijner tijd eventueel combineren met groot onderhoud
 3. Een en ander te bespreken in het RTG.


Onderwerp- Leggen koppeling Civision Waarderen en TOG Waarderingshuis

Besluit: Het college besluit in te stemmen met de offertes voor het synchroniseren/koppelen van Civision Waarderen met TOG Waarderingshuis.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Vervangen asfaltverharding door een klinkerverharding in de Tafelbergweg
Besluit: Het college besluit:
 1. Het beschikbaar stellen van de middelen zoals geraamd in de investeringsplanning van de begroting 2011 (jaarschijf 2011)
 2. Het instemmen met de uitvoering van het vervangen van de asfaltverharding door een gebakken klinkerverharding.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Aanwijzing directeur van de GGD Gooi & Vechtstreek als toezichthouder
Besluit: Het college besluit:
 1. Mevrouw J.M.G. Engelsman, directeur van de GGD Gooi & Vechtsteek aan te wijzen als toezichthouder van kindercentra, voorzieningen voor gastouders en gastouderbureaus in de gemeente Blaricum;
 2. In te stemmen met conceptbrief.