B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 11 juli 2023


Logo gemeente Blaricum

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 11 juli 2023

Locatie Gemeentehuis Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Loco voorzitter Mw. drs. B.M. de Reijke MBA

Secretaris Dhr. P.H. van Dijk


Aanwezig Mw. A.M. Kennis (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris), dhr. F.C. Cornelis (wethouder), mw. J.M.G. Lanphen (wethouder)


  1. Portefeuille burgemeester mevrouw B.M. de Reijke1.1 B&W openbare besluitenlijst van 4 juli 2023 (concept)

Het college besluit de openbare B&W besluitenlijst van 27 juni 2023 ongewijzigd vast te stellen.


2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Raadsinformatiebrief Jaarrekening 2022

Korte inhoud:

Jaarstukken Blaricum 2022 – Jaarverslag en jaarrekening 10 juli na addendumHet college besluit na overleg burgemeester/secretaris met griffier en juridische toetsing besloten om RIB om te zetten naar een raadsvoorstel met raadsbesluit. Extra Raadsvergadering is gepland donderdag 13 juli a.s.3. Portefeuille wethouder de heer F. Cornelis


3.1 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022

Korte inhoud:

Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.Het College besluit;

  1. Het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;

  2. Het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 ter kennisname aan de raad te sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.


3.2 Plan van Aanpak: Lokale Aanpak Isolatie

Korte inhoud:

Besluit om in te stemmen met plan van aanpak ‘Lokale Aanpak Isolatie BEL gemeenten’. Het plan van aanpak legt uit hoe het budget van het Nationaal Isolatieprogramma (vanaf nu: NIP), verstrekt door het Rijk, wordt besteed. Met dit budget kan in Blaricum een beperkte bijdrage worden verstrekt voor het isoleren van 63 koopwoningen.Het College besluit;

  1. In te stemmen met het gezamenlijke plan van aanpak ‘Lokale aanpak Isolatie BEL gemeenten’.

  2. Het budget uit de regeling energiearmoede deels aan te vullen op het NIP –budget.


4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen


4.1 Uitbreiding Wmo toezicht

Korte inhoud:

Wmo toezicht is een wettelijke taak volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. De bevoegdheden van de toezichthouder zijn o.a. onaangekondigd bezoeken van zorgaanbieders en inzage in dossiers. De taak is door de gemeenten gemandateerd aan de Regio. Er is nu voor 28 uur per week budget. Landelijk zijn er nog geen minimum aantal uren bepaald. Momenteel liggen er bij het rijk toekomstscenario's voor Wmo toezicht, omdat een professionaliteitsslag gemaakt moet worden. Met dit voorstel wordt daarop voorgesorteerd.Het College besluit;

  1. Het regionale voorstel uitbreiding Wmo toezicht met 1 fte vast te stellen voor de periode van één jaar.


  1. De aan Blaricum gevraagde bijdrageverhoging in 2023 van € 5.736,82 te dekken uit maatwerkdienstverlening 18+.

  2. Voor de besluitvorming op lange termijn de inzet op het toezicht te bezien in samenhang met de overige voorstellen die voortkomen uit de regionale aanpak zorgfraude en de evaluatie van het Wmo toezicht in 2023.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 18 juli 2023,Voorzitter Secretarismw. drs. B.M. de Reijke MBA dhr. P.H. van Dijk


Besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 11 juli 2023 Pagina 2 van 2