B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 11 oktober 2022

Logo gemeente Blaricum

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 11 oktober 2022

Locatie Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris Dhr. P.H. van Dijk


Aanwezig Mw. A.M. Kennis (wethouder), Dhr. F.C. Cornelis (wethouder), mw. J.M.G. Lanphen (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig --


1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


1.1 B&W besluitenlijst en notulen van 4 oktober 2022 (concept)

Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 4 oktober 2022 ongewijzigd vast te stellen.


1.2 Subsidieaanvraag 40-jarig jubileum Historische Kring Blaricum

Korte inhoud:

De Historische Kring Blaricum heeft op 1 september 2022 een eenmalige subsidieaanvraag ingediend ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de organisatie in 2022.


Het college besluit:

 1. aan de Historische Kring Blaricum voor het 40-jarig jubileum, op grond van de Regeling Jubilea en subsidies, een eenmalige jubileumsubsidie te verlenen en deze direct vast te stellen op € 400,-;

 2. de jubileumsubsidie te dekken uit het budget Representatie 91040004- representatie 438025.


1.3 Bezwaarschrift tegen weigering verwerking BRP ongegrond

Korte inhoud:

Het college heeft op 15 maart 2022 geweigerd een geboorteakte te verwerken in de BRP naar aanleiding van advies van de IND. De commissie bezwaarschriften heeft op 3 oktober 2022 advies uitgebracht op het bezwaarschrift voorgesteld wordt om te besluiten conform het advies.


Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;

 2. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Ontwerpbestemmingsplan stimulering en facilitering van natuurrecreatie bij eiland

De Dode Hond

Korte inhoud:

De Coöperatie Gastvrije Randmeren heeft het voornemen om natuurrecreatie op en aan het water bij de aanlegplaats op het eiland De Dode Hond te stimuleren en beter te faciliteren door de recreatie-omstandigheden te verbeteren, zonder de hoge landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van en op het eiland aan te tasten. Maar omdat het huidige bestemmingsplan niet alle onderdelen van het voorliggende plan toelaat, is een bestemmingsplanwijzigingsprocedure opgestart en nu ligt er een ontwerpbestemmingsplan dat een uitgebreid en zorgvuldig vooroverlegtraject heeft doorlopen en waarin de op- en aanmerkingen van de overlegpartner serieus zijn verwerkt. De volgende stap in het proces is om het ontwerpplan ter inzage te leggen zodat een ieder de gelegenheid krijgt om hun zienswijzen bij het college van B&W in te dienen. Hierna kan het plan al dan niet gewijzigd aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor de formele vaststelling. Het voorliggende ontwerpplan regelt de volgende planonderdelen: Een eco-toiletvoorziening; het reconstrueren van de aanlegplaatsen; het toestaan van gemotoriseerde vaartuigen/boten bij het eiland en het toestaan van maximaal 3 x 24 uur verblijven op de boot en/of in een tent naast de boot op het recreatieve deel van eiland.


Het college besluit:

 1. in te stemmen met het planvoornemen om natuurrecreatie op en aan het water bij de aanlegplaats op het natuureiland De Dode Hond te stimuleren en te faciliteren;

 2. de gemeenteraad over het planvoornemen te informeren middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB);

 3. het voorliggende ontwerpplan vrij te geven voor de ter inzage legging.3. Portefeuille wethouder de heer F.C. Cornelis


3.1 Vervanging rieten dak op locatie Sint Josephweg 2

Korte inhoud:

Sint Josephweg 2 te Blaricum. Voorstel voor het ondanks een negatief welstandsadvies toch toekennen van een vergunning voor een reeds uitgevoerde vervanging van een rieten dak.


Het college besluit:af te wijken van het negatieve welstandsadvies en het alsnog toekennen van de vergunning.


3.1 Bestuursopdracht onderzoek isolatiefonds en gebouw gebonden financiering

Korte inhoud:

Aanvullend onderzoek is nodig naar de mogelijkheden van een gemeentelijk isolatiefonds (subsidie) en naar de haalbaarheid van gebouw-gebonden financiering.


Het college besluit:in te stemmen met het verstrekken van een bestuursopdracht voor een nader onderzoek naar de haalbaarheid van een isolatiefonds en naar de mogelijkheden van gebouw-gebonden financiering voor isolatiemaatregelen.


3.2 Programma Wet Open Overheid

Korte inhoud:

In dit voorstel wordt de programma aanpak voor de implementatie van de Wet open overheid voor de periode 2022-2026 gepresenteerd en ter besluitvorming voorgelegd. Onder het programma Woo vallen meerdere projecten die de komende vijf jaar ter uitvoering worden gebracht.


Het college besluit:

 1. In te stemmen met het programmaplan voorstel en bijbehorende bijlagen en daarmee met de gekozen programma aanpak.

 2. De gemeenteraad voor te stellen:

 1. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging in verband met de gevraagde Programmagelden;

 2. de Programmagelden beschikbaar te stellen als projectbudget;

 3. de 13e begrotingswijziging 2022 vast te stellen;

 4. kennis te nemen van het Toezichtrapport van Streekarchief Gooi en Vechtstreek (bijlage 3).

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 18 oktober 2022,


Voorzitter SecretarisAfbeelding 1Afbeelding 2
mw. J.N. de Zwart-Bloch dhr. P.H. van Dijk

Besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 11 oktober 2022 Pagina 3 van 3