B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 18 juli 2023

Logo gemeente Blaricum

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 18 juli 2023

Locatie Gemeentehuis Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. drs. B.M. de Reijke MBA

Secretaris Dhr. P.H. van Dijk


Aanwezig Mw. drs. B.M. de Reijke MBA, Mw. A.M. Kennis (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris), dhr. F.C. Cornelis (wethouder), mw. J.M.G. Lanphen (wethouder)


  1. Portefeuille burgemeester mevrouw B.M. de Reijke1.1 B&W openbare besluitenlijst van 11 juli 2023 (concept)

Het college besluit de openbare B&W besluitenlijst van 11 juli 2023 gewijzigd vast te stellen.


2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Informatiebrief evaluatie senioren wooncoach

Korte inhoud:

Met deze brief gemeenteraad informeren over resultaten van het project Senioren Wooncoach van

de regio Gooi en Vechtstreek, dat vanaf oktober 2019 regionaal is ingevoerd.


Het College besluit de raad te informeren over resultaten van het project Senioren Wooncoach.


3. Portefeuille wethouder de heer F. Cornelis


3.1 Beschikbaar stellen budget voor vernieuwing gemeentelijke websites

Korte inhoud:

De gemeentelijke website is sterk verouderd. De drie BEL-gemeenten gaan gezamenlijk hun websites

vernieuwen en willen daar versneld mee aan de slag. Daarmee kunnen we onze inwoners,

ondernemers en bezoekers beter informeren, zorgen we dat nieuwe online dienstverlening goed

verloopt. De vernieuwing kost meer dan op dit moment in de gemeentebegroting is voorzien.

Daarom leggen we een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voor.Het College besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een budget van € 95.500 voor vernieuwing van de website van Blaricum (3e begrotingswijziging 2023).
4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen


4.1 Informatiebulletin Talent Primair

Korte inhoud:

Met het informatiebulletin informeert Talent Primair de betrokken gemeenten over de

ontwikkelingen bij het openbaar onderwijs.Het College besluit;

  1. Kennis te nemen van het bijgevoegde informatiebulletin voor de regiegroep Talent Primair.

  2. Het informatiebulletin, inclusief begeleidende informatiebrief, aan de raadsleden te verzenden.


4.2 Informatiebrief Maatzorg

Korte inhoud:

De gemeenteraden binnen de regio G&V worden geïnformeerd over een faillissement van een

gecontracteerde zorgaanbieder in de regio.Het College besluit;

De gemeenteraad te informeren via een de regionale Raadsinformatiebrief.


4.3 RIB over regionale propositie en MRA agenda

Korte inhoud:

Sinds eind 2022 werken we regionaal aan een propositie voor het fysiek domein met als doel om

een scherp, gezamenlijk verhaal neer te zetten. Dat verhaal is bedoeld als propositie naar buiten:

gericht op bestuurlijke tafels in de MRA; de buren zoals Almere, Utrecht en Amersfoort; de

provincie(s), waterschap, het Rijk en de triple helix partners (bedrijfsleven en kennisinstellingen). In

het verhaal ligt de focus op wat onderscheidend is aan onze regio naar buiten toe.De betrokken bestuurders hebben het kernverhaal vastgesteld en zijn ook de

ambassadeurs die dit verhaal naar buiten moeten uitdragen. Nu de eerste stappen zijn gezet willen

zij de raden deelgenoot maken van het kernverhaal en informeren over en betrekken bij de

vervolgstappen. Het vastgestelde kernverhaal is te vinden in de bijlage bij de raadsinformatiebrief.Het College besluit;

De regionale raadsinformatiebrief met bijlage aan de gemeenteraad door te sturen.Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 15 augustus 2023,Voorzitter Secretarismw. drs. B.M. de Reijke MBA dhr. P.H. van Dijk
Besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 18 juli 2023 Pagina 2 van 2