B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 18 oktober 2022

Logo gemeente Blaricum

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 18 oktober 2022

Locatie Digitaal

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris Dhr. P.H. van Dijk


Aanwezig Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw. J.M.G. Lanphen (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig Dhr. F.C. Cornelis (wethouder)1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


1.1 B&W besluitenlijst van 11 oktober 2022 (concept)

Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 11 oktober 2022 ongewijzigd vast te stellen.


2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Dienstverleningsovereenkomst belastingsamenwerking Huizen -Blaricum

Korte inhoud:

Het vaststellen van de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de belastingsamenwerking tussen de gemeente Huizen en de gemeente Blaricum.


Het college besluit:de dienstverleningsovereenkomst belastingsamenwerking Huizen-Blaricum aan te gaan.


4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen


4.1 Pilot Samen Oplopen in BEL gemeenten

Korte inhoud:

Met de pilot Samen Oplopen ontwikkelen we binnen Versa een andere manier van werken en hulpverlening aan kwetsbare gezinnen in de BEL gemeenten. Deze gezinnen willen we eerder bereiken en effectiever ondersteunen om te voorkomen dat problemen zich opstapelen. Met deze pilot zetten we in op vermindering van formele zorg en daarmee op een besparing van kosten. De stichting Samen Oplopen ondersteunt Versa Welzijn bij de ontwikkeling van deze pilot.


Het college besluit:

  1. in te stemmen met de start van de pilot Samen Oplopen bij Versa Welzijn in Blaricum met ingang van 1 januari 2023;

  2. in te stemmen met een 3 jaarlijkse subsidie aan Versa voor de pilot Samen Oplopen.

4.2 Raadsinformatiebrief lokale campagne Zelfmoordpreventie 113

Korte inhoud:

Op 10 september was er World Suicide Prevention Day, tijdens deze dag werd er aandacht besteed aan verschillende preventieprojecten van zelfmoordpreventie 113. Verschillende gemeentes werken samen om openbare bankjes om te toveren tot een veilige plek voor een gesprek. d.m.v. een plaquette op een bankje te bevestigen.


Het college besluit:de gemeenteraad via de bijgevoegde raadsbrief te informeren.4.3 Zienswijze bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio Gooi

en Vechtstreek.

Korte inhoud:

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de verwachte baten en lasten per eind 2022. Hierbij worden wijzigingen doorgevoerd in de Regiobegroting 2022 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken.


Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de bestuursrapportage;

  2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijzigingen en verder geen zienswijze in te dienen.Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 25 oktober 2022,


Locovoorzitter SecretarisAfbeelding 1Afbeelding 2
Mw. A.M. Kennis dhr. P.H. van Dijk

Besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 18 oktober 2022 Pagina 2 van 2