B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 20 juni 2023


Logo gemeente Blaricum

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Maandag 20 juni 2023

Locatie Gemeentehuis Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. drs. B.M. de Reijke MBA

Secretaris Dhr. P.H. van Dijk


Aanwezig Mw. B.M. de Reijke (voorzitter), mw. A.M. Kennis (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris), dhr. F.C. Cornelis (wethouder), mw. J.M.G. Lanphen (wethouder) 1. Portefeuille burgemeester mevrouw B.M. de Reijke1.1 B&W openbare besluitenlijst van 12 juni 2023 (concept)

Het college besluit de openbare B&W besluitenlijst van 12 juni 2023 ongewijzigd vast te stellen.


1.2 Vaststellen eenmalige subsidie Stichting Singer Memorial Foundation voor Nardinc vleugel

Korte inhoud:

De aan Stichting Singer Memorial Foundation verleende eenmalige subsidie voor de Nardinc vleugel wordt conform verlening vastgesteld op € 50.000,--.Het college besluit de aan Stichting Singer Memorial Foundation verleende eenmalige subsidie voor

de Nardinc vleugel vast te stellen op € 50.000,--, conform verlening.2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Opstellen Omgevingsvisie en uitnodiging raadsinformatieavond op 6 juli 2023

Korte inhoud:

De raad te informeren over de samenhang van de omgevingsvisies met diverse andere nog op te

stellen (sectorale) beleidsdocumenten en uit te nodigen voor een raadsinformatieavond op 6 juli

2023 door middel van het verzenden van een raadsinformatiebrief.

Het college besluit de raad te informeren over de samenhang van de omgevingsvisies met diverse andere nog op te stellen (sectorale) beleidsdocumenten en uit te nodigen voor een raadsinformatieavond op 6 juli 2023 door middel van het verzenden van een raadsinformatiebrief.

3. Portefeuille wethouder de heer F. Cornelis


3.1 Deelname Schone Lucht Akkoord

Korte inhoud:

Met enige regelmaat vraagt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente Blaricum om deel te nemen aan het SLA. In dit beslisvoorstel wordt uiteengezet wat de argumenten en kanttekeningen zijn om aan te sluiten.Het college besluit:

 1. deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord. Daarmee het doel om de verloren levensjaren door blootstelling aan schadelijke stoffen minimaal te halveren in 2030 ten opzichte van 2016;

 2. zich hiervoor in te zetten op de thema’s waar de gemeente invloed op kan hebben, te weten mobiliteit, mobiele werktuigen, houtstook en participatie;

 3. de raad te informeren over deelname aan het SLA met bijgaande raadsinformatiebrief.


3.2 Verzoek om investeringskrediet voor aanpassing website Blaricum en opstellen programma van eisen voor nieuwe leverancier.

Korte inhoud:

Om via de gemeentelijke website(s) dienstverlening te bieden die aansluit bij de wensen van onze bezoekers (inwoners) en voldoet aan eigen beleid en wetgeving, heeft een onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het percentage ‘succesvol gedrag’ op de website van Blaricum qua dienstverlening op dit moment slechts 46% is. Met de nodige aanpassingen is het mogelijk om dit naar 85-95% te tillen. Daarnaast moet een programma van eisen worden opgesteld voor de aanbesteding van een nieuwe leverancier per 1 januari 2025. Voor beide trajecten samen is een eenmalig budget van € 95.500 per gemeente nodig.Het college besluit:

 1. in te stemmen met de offertes voor inhuur van een projectleider en de inhuur van een content specialist om het project “Van informerend naar dienstverlenend” mede te realiseren;

 2. in te stemmen met de start van de uitvoering van het project direct na besluitvorming door de colleges;

 3. met bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren;

 4. de raad in september te vragen het investeringskrediet van € 95.500 beschikbaar te stellen en in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2023.4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen


4.1 Subsidieregeling stimuleringsbudget Lokaal Sportakkoord

Korte inhoud:

In 2021 is er, vanuit middelen van het Sportakkoord, gestart met de subsidieregeling stimuleringsbudget Lokaal Sportakkoord, deze regeling eindigde in 2022, waarbij nu het voorstel voor ligt om de regeling ook in 2023 te hanteren.Het college besluit;

 1. akkoord te gaan met de subsidieregeling stimuleringsbudget Sportakkoord voor het jaar 2023;

 2. hier een deel van het beschikbare activiteitenbudget van het Sportakkoord 2 voor te gebruiken;

 3. het formulier ten behoeve van de aanvraag vast te stellen.
4.2 Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal Domein

Blaricum

Korte inhoud:

In de raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal Domein wordt ingegaan op de voorzieningen waarbij in 2023 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid.Het college besluit; de bijgaande raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal domein Blaricum ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 27 juni 2023,Voorzitter Secretarismw. drs. B.M. de Reijke MBA dhr. P.H. van Dijk


Besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 20 juni 2023 Pagina 3 van 3