B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 25 mei 2021

Afbeelding 1

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 25 mei 2021

Locatie Gemeentehuis te Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris De heer P.H. van DijkAanwezig Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester). Mw. A.M. Kennis (Wethouder),

mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (Secretaris)

Afwezig --


 1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


 1. B&W Besluitenlijst d.d. 18 mei 2021 (concept)

Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 18 mei 2021 gewijzigd vast te stellen.1.2 Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam

Korte inhoud: Versie 2 van het Verstedelijkingsconcept MRA wordt aangeboden aan de colleges en gemeenteraden voor wensen en opvattingen. Tussen 17 mei en 12 juli 2021 loopt de periode voor het kunnen meegeven van wensen en opvattingen voor het traject van de verstedelijkingsstrategie MRA via een zienswijzeprocedure. Bijgevoegd zit een concept zienswijzereactie die door de Regio is voorbereid.


Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de regionale zienswijze over te nemen;

 2. Via de regio Gooi en Vechtstreek de reactie door te geven aan de MRA. 1. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Vaststellen van de jaarstukken 2020

Korte inhoud: Instemmen met de jaarstukken 2020 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad


Het college besluit:

 1. in te stemmen met de jaarstukken 2020 (Jaarverslag en jaarrekening & Uitvoeringsinformatie) met een voordelig saldo van € 6.036.515;

 2. Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de jaarstukken 2020;

 3. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;

 4. De portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele tekstuele dan wel cijfermatige wijzigingen aan te laten brengen in de in de jaarstukken n.a.v. de accountantscontrole.
2.2 Verhoging bijdrage G-Hockey 2022

Korte inhoud: Verhogen van de jaarlijkse bijdrage G-Hockey


Het college besluit:

 1. De jaarlijkse bijdrage aan LMHC Laren ten behoeve van G-hockey verhogen naar € 1.000 euro met ingang van 2022. (was € 500,-)

 2. Deze € 1.000,- ook op te nemen in de begroting 2022 en verder.


2.3 Kadernota gemeente Blaricum 2022

Korte inhoud: Aan het college wordt aangeboden de kadernota Blaricum 2022 waarin de kaderstelling voor het opstellen van de begroting 2022 Blaricum wordt weergegeven. Deze kaderstelling betreffen de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 Blaricum welke in November 2021 aan de Raad van Blaricum wordt aangeboden ter besluitvorming.


Het college besluit:

 1. In te stemmen met de kadernota 2022 Blaricum; 

 2. de kadernota 2022 Blaricum  ter vaststelling aan te bieden aan de Raad van Blaricum;

 3. Na vaststelling door de raad de financiële gevolgen van deze kadernota op te nemen in de begroting 2022 en MJB 2023-2025.3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg


3.2 Voortgang Implementatie Omgevingswet mei 2021

Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet in januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang van de implementatie.


Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang implementatie Omgevingswet (mei 2021);

 2. De raad door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB) over de voortgang te informeren.


3.3 Intentieverklaring SPV 2030 Gooi en Vechtstreek

Korte inhoud: Provincie Noord Holland heeft een intentie verklaring opgesteld om wegbeheerders te betrekken bij het Rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). De intentieverklaring heeft als doel om commitment te krijgen bij alle overheden om samen verder op te trekken tot een Regionaal uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma dient bij te dragen aan de doelstelling van het rijk om te komen tot meer verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers.


Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de door de provincie Noord Holland opgestelde intentieverklaring SPV 2030;

 2. De wethouder, die deelneemt aan het PFHO G&V, te mandateren de intentieverklaring SPV 2030 - namens het college - te tekenen op 28 mei 2021.


4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop


4.1 Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 gemeente Blaricum

Korte inhoud: Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over handhaving en toezicht kinderopvang aan de inspectie van het onderwijs (tweedelijns toezicht). Er wordt een verslag opgesteld dat inzicht geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar bevoegdheden. De minister baseert zich voor zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag wordt ter kennisname aan de Raad gebracht.
Het college besluit:

 1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 gemeente Blaricum vast te stellen;

 2. De Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde verantwoording;

 3. De vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs.


4.2 Afrekening subsidie Versa Welzijn 2020

Korte inhoud: Versa Welzijn heeft uitgebreid het subsidie 2020 verantwoord. Zowel inhoudelijk via een jaarverslag als financieel met de jaarrekening 2020. De verantwoording is helder en voldoet aan de afgesproken prestaties


Het college besluit in te stemmen met de verantwoording van Versa en de subsidie 2020 vast te stellen op € 447.973,--


Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 1 juni 2021.Afbeelding 2

Afbeelding 3


Voorzitter, Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch De heer P. H. van DijkB&W Besluitenlijst d.d. 25 mei 2021 Pagina 1 van 3