Financiën: begroting en jaarverslag

U vindt hier publicaties en andere informatie over financiën in de gemeente, zoals de Kadernota, de programmabegroting (met daarin het beleid van de gemeente) en het jaarverslag.

  • Kadernota

    Voordat de begroting gemaakt wordt stelt de gemeenteraad de financiële kaders vast in de Kadernota.

  • Programmabegroting

    Ieder jaar voor 15 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de Kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? De begroting moet sluitend zijn, ook doorgerekend naar de komende jaren.

  • Jaarverslag

    Het jaarverslag vormt de spiegel van de programmabegroting. Hierin is informatie opgenomen over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente verantwoord.