Jaarverslag

Het jaarverslag vormt de spiegel van de programmabegroting. Hierin is informatie opgenomen over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente verantwoord.

2 keer per jaar gebruikt het college de begroting om formeel verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Dit doen zij met de zomernota en de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag).
 

Zomernota 

De zomernota wordt vastgesteld in september en geeft, tussentijds, zo beknopt mogelijk weer waar afwijkingen zijn te verwachten in de activiteiten en doelstellingen.

Jaarstukken

Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. In de jaarstukken zijn de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren.

Jaarstukken voorgaande jaren