Strategische visie

In 2020 zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe strategische visie. Daarbij hebben we de inwoners nadrukkelijk betrokken, evenals een vertegenwoordiging verenigingen en samenwerkingspartners. Wat voor een dorp is Blaricum en wat vinden inwoners belangrijk om fijn te kunnen wonen en leven in Blaricum, nu en in de toekomst? Deze strategische visie is door de gemeenteraad op 26 januari 2021 vastgesteld.

Aan de hand van vragenlijsten en een ansichtkaart (maar liefst 621 inwoners hebben gereageerd!) en door middel van gesprekken met verenigingen en organisaties konden Blaricummers hun mening geven. En wat vinden de Blaricummers:

Blaricum is een authentiek dorp in ’t Gooi. Het ‘dorpse, kleinschalige’ karakter met de ruime opzet en de karakteristieke landelijke architectuur is belangrijk en aansprekend. De natuur en het water vormen de belangrijkste kernwaarden voor de kwaliteit van wonen en leven en moeten gekoesterd en behouden blijven. Naast deze fysieke kant heeft het ‘dorpse, kleinschalige’ karakter een (minstens) even grote sociale betekenis die tot uiting komt in de gemoedelijke sfeer en het gevoel van saamhorigheid. Kortom: Blaricum is een levendig, maar niet te druk dorp, met een goed sociaal en cultureel klimaat. Het is nu zaak deze goede balans te bewaren.

Herijking

De nieuwe strategische visie (pdf 839 KB) is een herijking van de visie uit 2010 (pdf 1,66 MB) Het beeld dat inwoners van Blaricum anno 2020 hebben van het karakter en de identiteit van Blaricum, is vergeleken met 2010 op hoofdlijnen heel stabiel gebleven. 

Ambities

Aan de hand van ambities zijn gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar uitgewerkt. Dit alles vormt een toetsingskader voor toekomstig beleid. En het is de basis voor de nog op te stellen lokale en regionale omgevingsvisie.
De bevolking van Blaricum kiest voor behoud van alles wat zij zo waardeert, koestert de natuur en de groene omgeving, maar is tegelijk een moderne open samenleving met levendige kernen. Blaricummers zijn zorgzaam, vitaal en voor iedereen toegankelijk. Dit leidt tot de kernambitie van een vitale en verbonden samenleving. De overige ambities zijn hieraan verbonden. 

Er zijn meerdere ambities beschreven. Een aantal voorbeelden:

  • De Bijvanck en Blaricummermeent zijn in de aanloop naar 2030 levendiger en sfeervoller geworden. Ondanks de druk op het sociale domein zijn maatschappelijke voorzieningen op peil gehouden; goede buurtzorg, primaire gezondheidsvoorzieningen, basisonderwijs en voorzieningen voor mensen die langer thuis blijven wonen zijn overal in de nabije omgeving te vinden. 
  • In de Bijvanck is in 2030, door een grote reconstructie, een kwaliteitsslag gemaakt die de Bijvanck maakt tot een groene, veilige en klimaatbestendige wijk.
  • In 2030 zijn de dorpsdelen goed op elkaar aangesloten, met name door voldoende, goede en veilige wandel- en fietspaden, maar ook met een goede openbaar vervoerverbinding. En het winkelgebied van het Dorp is in 2030 een heel verkeersveilig en autoluw gebied geworden, waar fietsers en voetgangers de ruimte hebben, de verblijfskwaliteit hoog is, en bij de inrichting goed rekening is gehouden met alle groepen, waaronder ouderen en mensen met een beperking.
  • Blaricum blijft zich richting 2030 verder inzetten om duurzaam, klimaatbestendig en energieneutraal te worden. Onder meer met de reconstructie van de Bijvanck, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, diverse energiebesparende maatregelen en in regionaal verband met het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Visie recreatie en toerisme

Naast de strategische visie is de gemeente in 2020 aan de slag gegaan met een visie op recreatie en toerisme. In februari wordt dit onderwerp in de raad besproken. De uitkomsten van deze visies tonen gelijkenissen. 

Raad en vervolg

De resultaten zijn op dinsdag 26 januari 2021 besproken in de raad. Daarmee is de strategische visie vastgesteld. De visie zal vooral een belangrijke onderlegger zijn voor de omgevingsvisie. Verder is het aan de politieke partijen hoe ze ermee verder willen via verkiezingsprogramma’s en na de verkiezingen via een coalitieprogramma. Daarom omvat de visie ook geen uitvoeringsprogramma voor 2021 en verder.