Reactie op besluit GS over starten Ahri-procedure voor Gooi en Vechtstreek

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten een provinciale Ahri-procedure voor Gooi en Vechtstreek te starten.

Zij hebben einde van deze middag de gemeenten daarover via deze brief geïnformeerd en ook een persbericht verzonden.

Het college van Blaricum heeft met belangstelling kennisgenomen van de reactie van GS op de zienswijzen van de gemeenten in G&V naar aanleiding van het advies van Deloitte. Deze reactie wijkt af van de zienswijzen zoals die zijn ingediend namens de raden van de BEL gemeenten, ook is er een versnelling in de termijnen waarin de provincie de nieuwe bestuurlijke inrichting van de regio gerealiseerd wil zien, 2020 in plaats van 2023.

Blaricum is een bestuurskrachtige gemeente. Haar ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie, is op onderdelen kwetsbaar, maar er wordt hard gewerkt om die kwetsbaarheden te verminderen. In de optiek van de provincie is de ondeelbaarheid van de BEL-samenwerking en de BEL Combinatie niet zonder meer gegarandeerd. Die ondeelbaarheid is voor Blaricum van belang, mede vanwege onze gemeenschappelijke medewerkers. Het college van Blaricum zal op zeer korte termijn in overleg treden met de gemeenteraad en onze BEL-partners over de nu te zetten vervolgstappen. Hoe we onze inwoners bij dit proces kunnen betrekken, zal daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.