Uitkomsten onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Dit onderzoek voeren de gemeenten om de 2 jaar uit. Alle huishoudens van de gemeente Blaricum ontvingen een vragenlijst waarbij bewoners werden uitgenodigd hun mening te geven over de thema’s: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, welzijn en zorg. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners prettig wonen in de eigen buurt. Dit wordt door de respondenten gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. Er zijn geen grote afwijkingen te noemen ten opzichte van voorgaande jaren.

Resultaten

In Blaricum hebben 1.278 inwoners meegedaan aan het onderzoek. Gemiddeld waarderen de inwoners van Blaricum de inspanningen van de gemeente met een 6.6. Landelijk worden de inspanningen van de gemeente gemiddeld met een 6.7 gewaardeerd. De respondenten vinden de volgende onderwerpen belangrijk voor Blaricum: veiligheid (54,7%), leefbaarheid (52,7%), dienstverlening (44,0%) en vertrouwen (36,1%). Aandachtspunten voor Blaricum gaan over het onderhoud van perken en plantsoenen, speelvoorzieningen en uitlaatplekken voor honden. Op het onderhoud voor de perken en plantsoenen vindt een inhaalslag plaats. Er is per 1 januari 2020 een nieuw contract afgesloten met een aannemer voor het onderhoud van de buitenruimte, waar het onderhoud van de perken en plantsoenen onder valt. De uitvoering van dit contract heeft de aandacht. Daarnaast vindt de voorbereiding voor de reconstructie van de Bijvanck plaats. Een aantal speelvoorzieningen in Blaricum is opnieuw ingericht. En het hondenbeleid is onlangs door de raad vastgesteld. Hierin zijn regels beschreven voor losloop- en aanlijngebieden en voor opruimplicht. In december wordt hierop nog een aanvulling in de raad besproken, namelijk op het gebied van losloopgebieden. 

Communicatie en verkeersveiligheid

De juistheid van informatie en de snelheid van het afhandelen van verzoeken is een aandachtspunt. Inwoners geven aan beter geïnformeerd te willen worden over het verloop van (participatie)processen. Communicatie is van ons allemaal. Het jaarplan Communicatie 2021 zal dan ook gericht zijn op het communicatiever maken van de organisatie. Uit de reacties blijkt verder dat verkeersveiligheid belangrijk wordt gevonden en dat men vindt dat er te hard wordt gereden in de dorpen. Dit onderwerp wordt al aangepakt door bewustwordingscampagnes. Daarnaast onderzoekt de gemeente verkeersonveilige situaties en bekijkt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Op deze website zijn deze onderzoeksrapporten te vinden.

Lees hier het onderzoeksrapport ‘Waar staat je gemeente’ (pdf, 1,02 Mb).