Aan de slag met energietransitie

Regio Gooi en Vechtstreek werkt als deelregio binnen de regio Noord-Holland Zuid aan een Regionale Energie Strategie (RES), dat bijdraagt aan het Klimaatakkoord. In september ontvangen de gemeenteraden een startnotitie met informatie over het proces om te komen tot een RES. In Blaricum komt de notitie in de RTG van 10 september en in de raadsvergadering van 24 september.

In de regio Gooi en Vechtstreek werken allerlei partijen sinds 2017 samen aan de regionale energietransitie (RES). Denk aan overheden, energiecoöperaties, water- en elektriciteitsnetbeheerders, woningcorporaties. Om aan te sluiten bij de landelijke CO2-doelstelling, is de regio Gooi en Vechtstreek een goede schaal om daar samen te komen. De samenwerking richt zich als eerst op het verduurzamen van de bebouwde omgeving en als tweede op de transitie naar een aardgasvrije regio met hernieuwbare energie.

Om de doelstellingen te behalen, worden er al goede stappen gezet. Zo is er een energiekansenkaart ontwikkeld. Deze kaart heeft data die ons helpt afwegingen te maken over de volgorde waarin wijken in de toekomst worden afgekoppeld van het gasnet. De data komt in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Hier houden we ook rekening met werk in de ondergrond, zoals vervanging van gasnetten, elektranetten en riolering. Ook biedt de kaart de basis om een keuze te maken over soorten warmtebronnen per wijk. Om hier ervaring in op te doen, werken gemeenten en partners samen in aardgasvrije pilot-wijken in de regio. Er lopen al verschillende pilots in de regio.

Kortom, we zijn in de regio al aan de slag met de energietransitie. Dat gebeurt ook op hoger niveau. Meer weten hierover? Kijk op www.regionale-energiestrategie.nl