Beleidsvisie Toerisme en Recreatie Blaricum gereed

Op 16 februari 2021 stelde de gemeenteraad de nieuwe beleidsvisie Toerisme en Recreatie vast. De visie bevat uitgangspunten voor Blaricum op het gebied van toerisme en recreatie. Er komen 4 speerpunten in terug. De acties voortkomend uit de speerpunten sluiten aan bij de ambities van de strategische visie, die in januari is vastgesteld.

In 2019 nam de gemeenteraad een motie aan om een Beleidsnota Toerisme en Recreatie voor Blaricum op te stellen. Met de Beleidsvisie recreatie & toerisme Blaricum (pdf 3,56 MB) wil de gemeente ad hoc beleid en besluiten voorkomen.

4 speerpunten

De 4 speerpunten gaan onder andere over het kleinschalig ontwikkelen van toerisme waarbij er balans is tussen rust en reuring. De focus ligt op de recreatieve ontwikkeling voor inwoners van de eigen en omliggende gemeenten: natuurtoeristen, cultuurtoeristen, watersporters en fietstoeristen. Ook gaat het over het verbeteren van de samenwerking binnen de vrijetijdssector, met name over de gemeentegrens heen. Dat kan gaan om het maken van keuzes over doelgroep, thema, locatie, productontwikkeling en promotie. Verder is er aandacht voor de balans tussen natuur en recreatie. Portefeuillehouder Joan de Zwart-Bloch:

De groei van het aantal inwoners én toeristen kan leiden tot een toename van de druk op de leefbaarheid en de leefomgeving. Het is dus belangrijk om de natuur- en recreatiewaarden in kaart te brengen.

Input van betrokkenen

Om tot de beleidsvisie te komen, hebben inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en belangengroepen input kunnen geven. In het najaar 2020 is de mening van inwoners gevraagd via het digitale inwonerspanel van Blaricum. Daarnaast is er een aparte dialooggroep samengekomen bestaande uit verschillende partners om mee te praten over de visie.