Corona

College Blaricum presenteert begroting 2021-2024

Wij presenteren een begroting die voor 2021 en voor 2023 en 2024 sluitend is. Het begrotingssaldo is positief voor 3 van de 4 jaren. Het jaar 2022 laat een klein tekort zien omdat het recht op invordering van precario komt te vervallen. Dat is geen structureel probleem en daarmee voldoet Blaricum aan artikel 189 van de gemeentewet, dat een structureel en reëel sluitende meerjarige begroting eist.

Algemene uitkering

De meicirculaire van de Rijksoverheid informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de gelden uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De meicirculaire van dit jaar is aanzienlijk gunstiger uitgevallen dan van te voren was voorspeld. Vooral voor de jaren 2021 en 2022 was er sprake van een forse meevaller. Vanaf 2023 vlakt dit weer enigszins af. Dit gunstige beeld staat wel onder druk. In 2022 zal het gemeentefonds opnieuw worden bekeken. De concept-presentaties wijzen op significante kortingen voor kleine gemeenten met relatief hoge WOZ-waarden. Omdat hierover nog geen besluiten zijn genomen, hebben we in deze begroting hierop niet geanticipeerd maar is dit wel een risico waar zeker rekening mee gehouden moet worden. 

Sociaal domein

De kosten van de maatwerkvoorzieningen (persoonlijke hulp) in het sociaal domein stijgen nog steeds. Ook in 2020. Met deze trend is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Vanwege de grote stijgingen, worden er plannen gemaakt om transformaties in het sociaal domein door te voeren die moeten leiden tot kostenbesparingen. Omdat deze plannen nog niet gereed zijn, is ervoor gekozen de effecten hiervan nog niet in de meerjarenraming  op te nemen. 
Ook het financieel kader voor het sociaal domein is aangepast aan de stijging van de algemene middelen. Het financieel kader is, in structureel perspectief, voldoende om de kosten te dekken. 
Bij een mogelijke verlaging van het gemeentefonds zal dit ook invloed hebben op de hoogte van het financieel kader voor het sociaal domein. Blaricum heeft nog een aanzienlijke reserve die vooralsnog de tekorten in 2021-2023 op kan vangen. 

Fysiek domein

Blaricum werkt in de komende jaren aan grote infrastructurele projecten, maakt plannen voor integrale verbetering van de fysieke leefomgeving en werkt aan duurzaam bouwen. Hiervoor zijn ook aanzienlijke reserves ingericht maar er zullen meer middelen nodig zijn. Wij zijn dan ook nog steeds van mening dat we zorgvuldig met onze reserves moet blijven omgegaan. 

Verder investeren in de uitvoeringsorganisaties

De BEL Combinatie voert het beleid voor de drie BEL-gemeenten uit. Steeds meer beleid wordt vanuit het Rijk ondergebracht bij gemeenten zonder dat hier extra maatregelen middelen beschikbaar voor komen. Het is een blijvende uitdaging die door steeds gewijzigd rijksbeleid tot stijging van kosten leidt. 

Lokale lasten voor de burger

Net als in 2020, is in deze begroting uitgegaan van aanpassing van het tarief aan de verwachte waardestijging van de woningen en niet-woningen. De verwachte WOZ waardestijging van bestaande woningen bedraagt gemiddeld 7% en die van niet-woningen 1%. We hebben het OZB tarief voor 2021 dan ook verlaagd met de (gemiddelde) waardestijging van de woningen en niet-woningen in onze gemeente. Hierdoor blijven de lasten voor de inwoners gemiddeld gelijk. We hebben verder zowel in de kosten als in de opbrengsten van alle lokale lasten rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,9%.

Corona

De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. 
Voor de aanpak hiervan kijken wij wat we in aanvulling op de landelijke maatregelen kunnen doen. Wij hebben de raad hiervan via de RIB’s van het GBT zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Ons uitgangspunt is het adequaat uitvoeren van de landelijke en lokale maatregelen en het zoveel mogelijk continueren van de reguliere werkzaamheden. Daarvoor zijn de nodige interne maatregelen genomen, zoals digitaal vergaderen en thuiswerken zoveel als mogelijk ondersteunen. De financiële consequenties van 2020 laten we ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2020 komen. Voor 2021 stellen wij de raad in deze begroting voor 100.000 euro te reserveren, alsook 25.000 euro voor extra inzet bij voorland Stichtse brug tijdens de corona. 

Vervolg

De gemeenteraad stelt de begroting, op voorstel van het college, vast. De raadsvergadering waar de definitieve besluitvorming plaats zal vinden is gepland op vrijdag 3 november. Bekijk hier de agenda met stukken