Corona Herstel Platform gestopt

Het Corona Herstel Platform (CHP) is opgeheven. In juni 2021 was het door de gemeenteraad in het leven geroepen om samen met inwoners, organisaties en ondernemers vooruit te kijken naar de periode na de coronacrisis.

Geen input

De oproep aan de samenleving om ideeën en wensen aan het CHP door te geven, heeft geen input voor het platform opgeleverd. Desondanks vonden de deelnemers aan het platform het waardevol om met elkaar in gesprek te gaan. Na twee bijeenkomsten besloten ze te stoppen met de voortzetting van het CHP. Wel is er behoefte aan enkele vervolgacties op specifieke thema’s.

Thema’s

Een aantal van de deelnemers gaf aan om op uitnodiging van de gemeente in een informele setting bij elkaar te komen om te kijken waar ze elkaar kunnen vinden en versterken in hun activiteiten voor de Blaricumse gemeenschap. 
 
Er is behoefte aan een platform, in de vorm van een app/website of andere communicatievorm, waar men kan vinden wat er in en om Blaricum te doen is. De wens is om een goede verzamelplek te maken voor het terugvinden van een dergelijk aanbod. De gemeente kan hierbij faciliterend optreden.

Er is behoefte aan festiviteiten op momenten dat dit weer kan en mag. Om ‘het leven te vieren’ en als inhaalslag van alle gemiste momenten! Een aantal inwoners is hier inmiddels mee gestart. 
 
Daarnaast is er behoefte aan een jeugdnetwerk dat specifiek toeziet op hoe de effecten van corona op de jeugd kunnen worden ondervangen. Dit onder regie van de gemeente. Deze actie is inmiddels opgepakt via de wethouder sociaal domein. 

Eindconclusie 

De eindconclusie is dat het Corona Herstel Platform in de oorspronkelijke opzet niet meer nodig is en kan worden opgeheven.