Geluidsbelastingkaart

Op 21 juni 2022 stelde het college van burgemeester en wethouders de geluidsbelastingkaart van de gemeente Blaricum vast. Deze kaart geeft de geluidsituatie in de gemeente Blaricum in 2021 weer. Het gaat om de geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring als gevolg van verkeerslawaai.

Wettelijke grondslag

Met het vaststellen geeft de gemeente invulling aan de eisen uit de Wet milieubeheer. Deze eisen komen voort uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Waar te raadplegen

De kaart kunt u bekijken via de interactieve website Geluidregister. Met navigatie-mogelijkheden (verplaatsen, in- en uitzoomen en zoeken op adresniveau) kunt u hier de geluidsituatie bekijken.

De rapportage behorende bij de geluidsbelastingkaart ligt voor een ieder ter inzage gedurende een periode van zes weken bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035.

Vervolg

De volgende stap is het opstellen van een actieplan voor de aanpak van de geluidknelpunten. Dit plan wordt in 2024 door het college vastgesteld. In het actieplan gaat de gemeente in op de mogelijkheden om de knelpunten aan te pakken.