Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid vastgesteld

De gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

De RES is te vinden op de website van Noord Hollandse Energie Regio: www.energieregionhz.nl

De RES is één van de resultaten van het landelijk Klimaatakkoord van 2019. Hierin staat hoe de regio duurzame energie in 2030 wil opwekken. In de afgelopen twee jaar is samen met betrokkenen onderzocht waar en hoe het beste grootschalige duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Dat gebeurde via bijeenkomsten en werkateliers. Ook is bekeken welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan.

In de RES van de Gooi en Vechtstreek ligt de focus op zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Er zijn geen concrete plannen voor windturbines. Bij de vaststelling hebben de raden een aantal moties en/of amendementen ingediend. 

Na de zomerperiode wordt een uitvoeringsplan voor de RES opgesteld en kunnen de plannen in de komende jaren worden uitgewerkt naar concrete energieprojecten. Voor Blaricum zal het geluidsscherm langs de A27 en de grote daken van bedrijven in aanmerking komen voor de zonne-energieprojecten. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd, rekening houdend met nieuwe inzichten en innovatieve ontwikkelingen.