Voornemen tot verkoop stuk gemeentegrond Deltazijde ongenummerd

Blaricum, 20 januari 2023

De gemeente Blaricum is van plan om een stuk gemeentegrond van ongeveer 2 m2 te verkopen. Het betreft de verkoop gelegen Deltazijde ongenummerd (kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie C, nummer 5872) aan Liander N.V.. De gemeente Blaricum is van mening dat er voor deze overdracht geen openbare en transparante verkoopprocedure nodig is. 

De gemeente stelt dat Liander N.V. de enige gegadigde is omdat:

  • de grond wordt verkocht om een uitbreiding van het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Liander N.V. is aangewezen als beheerder van het elektriciteitsnet op grond van artikel 10 Elektriciteitswet. Aangezien dit perceel alleen verkocht wordt voor het realiseren van een deel van het elektriciteitsnet, komt alleen Liander N.V. in aanmerking voor de aankoop van dit perceel.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 9 februari (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Blaricum.

De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart, is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.