Warmetarieven 2023 in de Blaricummermeent

Op social media verschijnen veel berichten van bewoners uit de Blaricummermeent over de informatie die Eteck via hun Eteck App verspreid heeft over de nieuwe tarieven 2023. Wij hebben hier met Eteck over gesproken en het blijkt dat deze bedragen NIET definitief zijn, wat hun natuurlijk spijt.

De voorbereidingen om iedere bewoner een persoonlijke brief met de berekeningen en uitleg te sturen is in volle gang en men verwacht dat die uiterlijk vrijdag 14 juli 2023 per post verstuurd worden. We vertrouwen erop dat die informatie veel onduidelijkheden wegneemt. Ook bereidt Eteck een bijeenkomst voor op een nader te noemen datum.

Voor de duidelijkheid, vindt u hieronder een uiteenzetting van de gesprekken met Eteck over de tarieven.

De energieprijzen hebben sinds 2021 heel grote wisselingen laten zien. Vooral de gasprijs bereikte ongeziene hoogten. De prijzen voor elektriciteit varieerden ook enorm. In de Blaricummermeent wordt voor het vaststellen van de warmtenet tarieven door Eteck met een jaarlijks indexatie systeem gewerkt. Deze indexatie methode gaf over 2023 helaas extreme uitkomsten.

Maar naast de indexatie gelden ook nog andere bepalingen. Zoals die van de Warmtewet, de door de centrale overheid ingevoerde prijsplafonds, en de daarvan afgeleide prijsbesluiten van de ACM. Hoe dat moest uitwerken bij de warmtenetten in de Blaricummermeent bleek veel complexer dan gedacht. Dit kwam ook omdat deze netten in een aantal opzichten heel anders zijn dan de standaard situatie van veel andere (wijk) warmte netten. En zelfs binnen de wijk zijn er meerdere manieren waarop met de dienstverlening en facturering wordt omgegaan.  Bij de bevoegde instanties zoals de ACM was het ook bijzonder druk en het duurde erg lang voordat er over een aantal zaken helderheid kwam.

Eteck heeft gezien deze onzekerheden de berekende tariefverhogingen nog niet toegepast, en heeft daarom ook in 2023 (voorlopig) de 2022 tarieven gefactureerd. 

De gemeente heeft met een aantal ter zake goed ingevoerde inwoners van de Blaricummermeent gesprekken met de directie van Eteck gevoerd over hoe dit nu verder moest. Deze gesprekken waren strikt vertrouwelijk maar bij alle onzekerheden ook constructief. Het resulteerde in een afspraak met Eteck onder voorbehoud van toestemming van de aandeelhouder(s) van Eteck. De gemeenteraad is begin Mei vertrouwelijk over deze afspraak geïnformeerd. Ondertussen is het voorbehoud van toestemming van de aandeelhouder(s) niet meer nodig en de geheimhouding wordt dan ook opgeheven. Lees hier de raadsinformatiebrief.

De tarieven in 2023

Wat betekent dat nu voor de Eteck-rekeningen van de inwoners van de Blaricummermeent?

a) Een aantal van de bovengenoemde bepalingen gelden voor contracten voor levering van “bronenergie” via het gemeenschappelijk warmtenet die gesloten zijn sinds 1/1/2020. Een flink aantal inwoners van de wijk heeft zo’n contract. Deze bepalingen maken dat de standaard indexatie waarden oplevert die niet voldoen aan deze bepalingen. 

Het goede nieuws is dat het toepassen van deze bepalingen conform het beleid van de ACM voor de situatie in de Blaricummermeent in veel (maar helaas niet alle!) gevallen aanzienlijk lagere rekeningen lijkt op te leveren dan via de standaard indexatie methode. Jammer is alleen dat de herberekening complex is, en per adres gedaan moet worden. Ook heeft het invloed op de relatieve verhoudingen tussen de categorieën op basis van de grootte van de te verwarmen huizen. Deze zijn vastgelegd in de “tarievenbladen” maar moeten nu aanvullend getoetst worden aan de genoemde bepalingen.  Het bestaande facturatie systeem was daarop niet ingericht. Het gaat nog een aantal weken duren voordat alle inwoners hun eigen nieuwe tarief voor 2023 kunnen krijgen. 

Conform gemaakte afspraken heeft Eteck ook toegezegd dat als een tarief in deze categorie hoger uit valt dan het 2022 tarief, dit verschil voor de afgelopen maanden tot en met Juli niet ingehaald hoeft te worden. Eerder was sprake van tot 1 Mei, maar dat wordt nu gelijk aan de categorie hieronder bij b). En dat als het tarief lager uitvalt, het verschil in het voordeel van de klant door Eteck zal worden terugbetaald. Men hoeft dus niet ongerust te zijn om over 2023 alsnog een enorme naheffing te krijgen.

De klanten in deze categorie van contracten zijn per brief over deze situatie op de hoogte gesteld.

b) Voor de contracten voor het gebruik van bronenergie via het gemeenschappelijk warmtenet die gesloten zijn voor 1/1/2020 is de situatie anders. De nieuwe bepalingen gelden voor deze contracten niet. Dit was een groot punt van zorg omdat het tot de ongewenste situatie zou kunnen leiden dat er voor vrijwel dezelfde huizen op hetzelfde warmtenet heel andere tarieven zouden kunnen gaan gelden. En deze categorie Eteck klanten is in de Blaricummermeent heel groot.

Conform de gemaakte afspraken zal Eteck de berekenmethode gelijk maken aan die voor de inwoners met een contract van na 1/1/2020. Maar ook hier geldt dat de individuele berekeningen nog een aantal weken in beslag zal nemen. 

En  hier geldt dus ook dat als een tarief in deze categorie hoger uit valt dan het 2022 tarief, dit verschil voor de afgelopen maanden tot en met juli niet ingehaald hoeft te worden. En als het tarief lager uitvalt, zal het verschil in het voordeel van de klant door Eteck worden terugbetaald. Ook hier hoeft men dus niet ongerust te zijn om over 2023 alsnog een enorme naheffing te krijgen.

Ook de klanten in deze categorie van contracten hebben ondertussen een brief over deze situatie ontvangen. 

c) Tenslotte zijn er de contracten voor iets meer dan 70 woningen die niet op het gemeenschappelijk warmtenet van de wijk zijn aangesloten, maar die een eigen “bodemlus” hebben

Ook voor de klanten die in deze situatie verkeren is het streven dat zij voor het gebruik van bronenergie bij soortgelijke gevallen als de hierboven genoemde klanten onder a) en b), uit dienen te komen op soortgelijke kosten. 

Deze categorie klanten hebben  weliswaar een tariefblad ontvangen met prijzen op indexatie basis, maar voor de maandelijkse facturatie waren daarna per abuis lagere bedragen in rekening gebracht die berekend waren op basis van de door de ACM gereguleerde tarieven voor bronenergie.  Deze bedragen blijven dus voor 2023 van kracht.
Voor de toekomst betalen deze klanten dan het laagste van ofwel het tarief op basis van indexatie, ofwel het tarief op basis van de ACM-regulering.

Conclusie

De bizarre situatie op de energie markten in het najaar van 2022 heeft tot heel frustrerende onduidelijkheden met betrekking tot de prijsvorming voor koude- en warmte levering in de Blaricummermeent geleid, en het heeft bij alle betrokken partijen en overheden veel moeite gekost om uit te zoeken hoe het verder moest. Gelukkig ziet het er voor de wijkbewoners naar uit dat de situatie uiteindelijk veel minder extreem zal zijn dan uit de indexatie berekeningen van eind 2022 leek te volgen.

Toekomst

De gemeente en Eteck hebben verder afgesproken dat als de facturaties voor 2023 uiteindelijk duidelijk gecommuniceerd zijn, er in het najaar verder gesproken zal worden over de lessen voor de situatie in 2024 en daarna.  
De gemeente is geen directe contractspartij in de relatie tussen Eteck en hun klanten maar voelt zich uiteraard zeer betrokken bij een goede warmtelevering situatie in Blaricummermeent en elders. Het streven van de gemeente is om in deze duurzame, gasvrije wijk in de toekomst een gezonde en houdbare structuur te hebben die helder en tijdig gecommuniceerd kan worden, en met een acceptabele serviceverlening in de relatie klant-leverancier. De gemeente hanteert daarbij onder andere het ook door de ACM gehanteerde “niet meer dan anders” principe.
De gemeente is dankbaar voor de zeer gewaardeerde input van een aantal bewoners, 
en hoopt daarop verder te kunnen voortbouwen. 

Belangrijke voetnoot: de bovenstaande voorlichting is gebaseerd op het huidige begrip bij de gemeente van de situatie per 23 juni 2023, en wordt als service voor onze inwoners aangeboden. Binnen de contractrelatie tussen klant en leverancier is de gemeente zelf niet bevoegd.