Participatie

De gemeente Blaricum vindt het belangrijk dat iedereen kan meedenken, meedoen en invloed kan uitoefenen op wat de gemeente doet. De gemeenteraad heeft hiervoor de Nota Inwonersparticipatie vastgesteld. In de nota staat beschreven hoe participatie in de gemeente wordt vormgegeven.

De gemeente bekijkt per situatie wat er nodig is op het gebied van participatie. Participatie is maatwerk. We betrekken zoveel mogelijk Blaricummers bij de plannen die we maken. Ook de mensen die nu nog niet meepraten. 

Wat is participatie?

Participatie betekent dat gemeente, instanties, betrokken inwoners, ondernemers en eventueel externe deskundigen samen plannen of beleid maken. Dit via een open houding naar elkaar, en via een vooraf vastgestelde aanpak. Hierbij wordt elkaars deskundigheid benut en wordt er gezamenlijk naar oplossingen gezocht. 

Hoe organiseer ik participatie? 

Hoe kan ik als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie van Blaricum een idee of probleem bij de gemeente of de gemeenteraad aankaarten? En hoe organiseer ik hierbij participatie?
U kunt hiervoor de volgende stappen doorlopen:

  1. Bepaal wat u wil bereiken.
  2. Bepaal met wie en hoe u kunt samenwerken om het idee verder te brengen en of het probleem aan te kaarten.
  3. Bepaal met wie u om tafel gaat om uw idee of probleem verder te brengen.
  4. Bepaal aan de hand van de participatieladder hoe u wilt participeren en bespreek dit met de gemeente of de gemeenteraad. Bekijk de participatieladder in de Nota Inwonersparticipatie (pagina 3) 
  5. Bepaal welke instrumenten u wilt inzetten om een idee of probleem aan te kaarten of om de participatie verder vorm te geven. 

Instrumenten participatie

Om participatie vorm te geven, kunt u verschillende middelen inzetten. In de tabel staat een aantal voorbeelden. 

Instrument Wat is het?
Right to challenge (R2C)

R2C staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en of goedkoper kan. 

De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het R2C in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. 

Wilt u meer informatie over right to challenge? Neem contact op met de griffier

Enquête in de buurt Als een inwoner een idee of probleem bij de gemeente wil aankaarten en wil polsen hoe buurtgenoten hierover denken dan kan de initiatiefnemer een enquête met vragen verspreiden onder buurtgenoten.
Wijkplatform Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente en wijkbewoners. Het wijkplatform bestaat uit wijkbewoners en vertegenwoordigers van gemeente, politie en woningbouwvereniging. De leden van een wijkplatform spreken met elkaar over bijvoorbeeld veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Burgerinitiatief

Een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen.

Een burgerinitiatief kan via de griffier bij de raad worden ingediend.

Rondetafelgesprekken

Als een inwoner een onderwerp dat niet is geagendeerd voor de raadsagenda toch wil bespreken met de raad, kan dat door in te spreken bij een rondetafelgesprek.

Een verzoek om in te spreken over een niet-geagendeerd onderwerp kan worden ingediend bij de griffier.

 

Contact

Heeft u vragen over participatie, neem dan contact op met de griffie