Voor- en nadelen op de gemeentelijke kosten

Voordeel Nadeel
  • Herindelingen hebben geen enkel waarneembaar effect op de hoogte van de totale gemeentelijke uitgaven. Zij leiden niet tot een ander uitgavenniveau (hoger of lager).

 

  • Herindelingen leiden wel tot een daling van de bestuurskosten: minder burgemeesters en wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen, griffiers en ondersteuning van het bestuur.

 

  • Schaalvoordelen zijn te behalen op het gebied van human resources, financiën en audit, ICT, juridische diensten en kosten voor de ondersteuning van het bestuurlijke systeem.

 

  • De besparing wordt vooral gerealiseerd als gevolg van het reduceren van de personeelskosten, de huisvestingslasten en de structurele ICT-kosten. De reductie op de personeelskosten komt voort uit het verminderen van de externe inhuur, de reductie van managementcapaciteit en het terugbrengen van de verhouding overhead in relatie tot het primaire proces. Eventuele efficiencyvoordelen op de programmagelden worden behaald door beleidsafstemming.
  • Gemeenten formuleren overwegend globale doelen en slechts een enkele keer een concreet financieel doel. Het gaat in de meeste gevallen om zeer algemene doelen rondom kostenreductie dan wel een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Leidinggevenden zijn bepalend voor de mate waarin prestatieverbetering en/of kostenbesparing expliciet op de agenda staan en efficiencyverbeteringen worden gerealiseerd.

 

  • Er is minder schaalwinst te behalen bij diensten waarvoor geldt dat een groter volume van diensten ook leidt tot een groter volume van personeel. Hierbij valt te denken aan diensten op het gebied van inspectie, onderwijs of politie.

 

  • De frictiekosten vallen vaak hoger uit dan verwacht. Een belangrijke frictiekostenpost is het afvloeien van boventallig personeel of het gebrek aan afvloeiing waardoor boventallig personeel op de begroting blijft drukken.

 

Meer informatie over uitkeringen aan gemeenten uit het Gemeentefonds staat op de website van Rijksoverheid