Waarom kiest de provincie nu voor een herindeling?

In 2016 vond een bestuurskrachtonderzoek plaats in de Gooi & Vechtstreek. Hierin werd de lokale bestuurskracht van de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren onderzocht, alsmede de bestuurskracht van de regio als geheel. Het onderzoek is gedaan om inzicht te geven voor te nemen vervolgstappen in de bestuurlijke inrichting van de regio. Het onderzoek is 29 augustus 2016 opgeleverd en openbaar gemaakt. Dit is op 19 september 2016 toegelicht in een bijeenkomst voor de gemeenteraadsleden uit de regio.

Conclusie bestuurskrachtonderzoek

Conclusies van het bestuurskrachtonderzoek zijn onder meer dat de bestuurskracht van Blaricum per saldo voldoende is en de regionale bestuurskracht van de regio onvoldoende. Het rapport van Deloitte schetst dat het bestuurlijk systeem in de Gooi & Vechtstreek een complex, gelaagd, multidimensionaal, druk en kostbaar stelsel is van bestuurlijke instituties in een gebied met veel “samenlevingskracht”. De regionale bestuurskracht in de Gooi & Vechtstreek is slecht, met uitzondering van het sociaal domein. Op het fysieke domein is er in de afgelopen twee jaar veel planvorming, visievorming en onderzoek geweest op onderwerpen als economie, wonen, infrastructuur en regionale samenwerking maar er zijn geen of weinig resultaten behaald.

Weesp heeft een eigen onderzoek gedaan, waaruit bleek dat ook de bestuurskracht van Weesp onvoldoende is. De raad van Weesp heeft op 27 oktober 2016 een standpunt bepaald over het eigen bestuurskrachtonderzoek en het onderzoek van Deloitte en heeft een toekomstvisie voor Weesp vastgesteld.

Zienswijzen

Alle gemeenten in de regio en Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben in november 2016 hun zienswijze op het bestuurskrachtonderzoek aan GS Noord-Holland gestuurd. Uit de zienswijzen van de gemeenten en het gevoerde overleg daarover bleek dat de gemeenten de bestuurskracht-problemen van Weesp, Wijdemeren en de regio onderkennen, maar zeer verschillend denken over de oplossingen die daarbij horen en over de bestuurlijke toekomst. Verschillende gemeenten verwachten een regierol van de provincie. 

Besluit GS

Omdat de provincie het nodig acht om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken, zijn zij de herindelingsprocedure gestart. Zij reageren hiermee op de zienswijzen die de gemeenten hebben ingediend op zowel het bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek, als de toekomstvisie van Weesp, die is gebaseerd op de onderzoeksrapporten ‘Weesp in dialoog’ en ‘Bestuurskracht Weesp’.