Gemeenschappelijke Regeling HBL

Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht. De 3 gemeenten stellen een gemeenschappelijke regeling op.

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren sturen 3 oktober 2017 een voorstel naar de Provincie Noord-Holland (lees de aanbiedingsbrief), waarin zij een oplossing bieden voor het versterken van de regionale bestuurskracht. In een gemeenschappelijke regeling worden per regionaal thema wethouders gemandateerd die namens deze gemeenten in de regio kunnen optreden. Wanneer de provincie begin november akkoord gaat met deze opzet, moet het plan in 2018 operationeel zijn. Na 2 jaar, begin 2021, wordt geëvalueerd of daarmee de regionale bestuurskracht daadwerkelijk is versterkt.

De gemeenschappelijke regeling

De regeling geeft antwoord op de vraag: “Wat is nodig om als HBL-cluster adequaat en effectief op te kunnen treden in de regio op thema’s die bovenlokale samenwerking nodig hebben.” Die vraag komt voort uit de conclusie van de bestuurskrachtmeting door de Provincie. Daaruit bleek dat de lokale bestuurskracht voor deze gemeenten op orde is, maar op regionaal niveau versterkt moet worden. Het gaat daarbij vooral om de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en het sociaal domein. De regeling die vandaag naar de provincie is gestuurd gaat uit van een werkwijze waarbij Huizen, Blaricum of Laren centrumgemeente zijn, op één van die beleidsterreinen. Dat betekent dat de portefeuillehouder voor dat specifieke thema mandaat heeft om namens de andere gemeenten standpunten in te nemen.

Verdeling beleidsterreinen

De gemeenten willen deze 5 beleidsterreinen verdelen in een verhouding van 3 (Huizen), één (Laren) en één (Blaricum). Deze verdeling doet wat hen betreft recht aan de omvang van de verschillende gemeenten. Eemnes heeft met belangstelling kennis genomen van de regeling, maar zal niet deelnemen. Eemnes ligt niet in de provincie Noord-Holland en is geen onderdeel van de herindelingsprocedure.

Vertrouwen

Huizen, Blaricum en Laren zijn van mening dat de voorgestelde regeling zeker bijdraagt aan versterking van de regionale bestuurskracht. Zij maken zich hard voor invoering van de regeling uiterlijk 1 februari 2018. Voor de regeling die nu bij de Provincie ligt, moeten de 3 gemeenteraden nog toestemming verlenen. In december wordt het voorstel, na provinciale besluitvorming, ter besluitvorming aan de raden voorgelegd. De 3 gemeenten wachten de reactie van de provincie met vertrouwen af.