VVD Blaricum - lijst 2

Logo VVD Blaricum

Kandidaten VVD Blaricum verkiezingslijst

Kandidaten VVD verkiezingslijst: Frans Cornelis, Piet Hein Oyens, Jan Hoijtink, Christien Dobber, René Wiegel en Bram Cool (staat niet op de foto).

VVD Blaricum staat voor:

Veiligheid en handhaving:

 • Meer boa’s en betere handhaving;
 • Cameratoezicht op toegangswegen.

Identiteit van ons dorp:

 • Blaricum blijft een gezellig, actief en karakteristiek dorp met haar eigen 'couleur locale' ('de Blaricumse maat') met goede voorzieningen voor jong en oud;
 • Geluid- en milieuoverlast blijft een zorg die continue om aandacht en oplossingen vraagt.

Woningbouw:

 • Meer betaalbare koop- en huurwoningen (middeninkomens);
 • Prioriteit voor kleinere wooneenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens (starters en senioren);
 • Geen verdichting in Blaricum.

Milieu & groen:

 • Hogere ambitie op het gebied van duurzaamheid, maar wel redelijk en betaalbaar (isolatiefonds);
 • Hogere prioriteit groenvoorziening, minder verstening.

Verkeer en vervoer:

 • Buurtbus tussen de dorpsdelen realiseren;
 • Inrichting veilige fiets- en wandelverbindingen;
 • Blaricum een '30 km gemeente'.

Lokaal bestuur:

 • Open, actieve dialoog aangaan met inwoners: inwonersparticipatie wordt de norm en niet de uitzondering;
 • Realistisch bestuur dat ook regionaal invloed uitoefent.

Zorg & Welzijn:

 • Iedere Blaricummer kan rekenen op de zorg die nodig is;
 • Meer aandacht voor eenzaamheid van ouderen en zwaar inzetten op beheersing zorgkosten.

Behaalde resultaten in oppositierol 2018-2022

Op initiatief van VVD Blaricum is:

 • Lokaal dekkend AED netwerk gerealiseerd;
 • Geluidsnorm van 70dB naar 68dB verlaagd;
 • Ventilatieplan openbare scholen aangenomen;
 • Intensiveringsplan inwonersparticipatie goedgekeurd;
 • Renovatiebesluit Bouwvenen genomen;
 • Verbeterplan Le Coultredreef (tussen Blaricum Dorp en Bijvanck) aangenomen.

Wat willen we bereiken

Een VVD-wethouder in het college! Een zinnig en zuinig financieel beleid. Een open bestuurscultuur, waar het gemeentebestuur de dialoog met burgers niet schuwt, maar juist opzoekt. Een betrouwbaar bestuur. Daar kunt u voor zorgen! PRAAT MEE, STEM VVD!

Facebook | Twitter | Instagram