Legitimatiebewijs

Geldigheidsduur

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen is besloten dat uw legitimatiebewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, op uw document staat bij datum geldig “geldig tot 15 maart 2018” of een latere datum. 

Identificatiedocument

Aan de verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen alleen ingeschrevenen met de Nederlandse nationaliteit deelnemen. Aan de waterschapsverkiezingen kunnen alleen ingeschrevenen deelnemen met de Nederlandse nationaliteit, onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-Nederlanders, die legaal in Nederland verblijven.

In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

  Uitgegeven in:
Document Nederland Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (dit is een periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft maar nog geen verblijfsvergunning heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. 

Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Vermissing identiteitsdocument 

Als u uw identiteitsbewijs verloren bent of dit gestolen is, kan u zich in het stemlokaal identificeren met een kopie van het proces-verbaal van de vermissing of een verklaring van vermissing afgelegd bij de gemeente, in combinatie met een document met waarop uw naam en foto staan, bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart.

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs)

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of met een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Zie Kieswet art. J 24 en art. 1 van de Wet op de Identificatieplicht

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen, dan kan hij of zij toch een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.    
Door de volgende link aan te klikken kunt u een formulier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2021/01/20/model-l-8

Mag een volmachtnemer een kopie legitimatiebewijs van de volmachtgever op smartphone of tablet tonen?

Ja, een volmachtnemer kan een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen op een smartphone of tablet. Deze kopie wordt gebruikt om te controleren of persoonsgegevens en de handtekening op het identiteitsdocument overeenstemmen met de persoonsgegevens op de volmacht. Daarvoor is het essentieel dat de kopie van een zodanige kwaliteit is dat deze controle goed kan plaatsvinden. Dat is mogelijk als de mobiel bijvoorbeeld beschikt over een afdoende inzoommogelijkheid en de kiezer bereid is zijn mobiel aan het stembureaulid te overhandigen om de voorgeschreven controle uit te voeren. Is het niet mogelijk controles goed uit te voeren (wat overigens ook het geval is bij een slechte kwaliteit of verkleinde papieren kopie) dan moet de kiezer geweigerd worden en moet hem/haar worden verzocht terug te keren met een wel leesbare kopie.